Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Ceny pre mesto

Rok 2012

Inovatívne vyučovanieMesto Zvolen ako úspešný žiadateľ o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ od septembra 2009 do októbra 2011 realizoval projekt s názvom „Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách“.
Cieľom projektu bolo skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na základných školách vo Zvolene s cieľom pripraviť úspešných absolventov pre spoločnosť s mottom: Úspešní v škole, úspešní v živote.

Dňa 6. 2. 2012 organizovala Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) na Obvodnom úrade vo Zvolene jedno zo série podujatí Príklady dobrej praxe, ktorého cieľom bolo prezentovať príklady dobrej praxe – úspešne realizované projekty ZŠ a SŠ v rámci operačného programu Vzdelávanie.

Na podujatí predstavili zástupcovia ZŠ a Mesta Zvolen verejnosti zámer, ako aj výsledky svojich úspešne realizovaných projektov, podelili sa o skúsenosti s potenciálnymi žiadateľmi o NFP.

Pri tejto príležitosti odovzdal štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Jaroslav Ivančo ocenenie Mestu Zvolen za prínos v oblasti vzdelávania realizáciou projektu „Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách“. Cenu za Mesto Zvolen prevzal Ing. Miroslav Marcinko, vedúci odboru školstva MsÚ Zvolen a zároveň projektový manažér spomínaného projektu.


 

Ocenenie pre mesto ZvolenMesto Zvolen získalo 3. miesto v súťaži "Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2011". Predmetom súťaže boli bytové domy, realizované na území Slovenskej republiky, dokončené a skolaudované v priebehu roka 2011. Súťažilo sa v štyroch kategóriách:

a) bytové domy s úsporným riešením bytov,

b) rodinné domy,

c) formy bývania odlišného štandardu,

d) obnova bytového fondu v bytových domoch a prestavba nebytových priestorov na byty.

Mesto Zvolen získalo 3. miesto v kategórii bytových domov s úsporným riešením bytov za súťažný návrh "Novostavba nájomných bytov Zvolen - 43 b. j. Návrh bol ocenený za:

- urbanistické riešenie a progresívne stavebno-konštrukčné riešenie komplexu schodiskového nájomného domu v mestskom priestore
- inovatívne kultivované usporiadanie objektu s rohovým riešením vhodným pre mestskú bytovú zástavbu s optimálnou orientáciou ku svetovým stranám

Investorom projektu bolo Mesto Zvolen, projektantom je Ing. arch. Martin Bizoň a zhotoviteľom Novosedlík spol. s. r. o.


 

Rok 2011

Po roku sa stránka mesta Zvolen opäť dostala medzi päť najlepších stránok miest a obcí. Súťaž ZlatyErb.sk vyhlasuje spoločne Únia miest Slovenska a občianske združenie eSlovensko, pod záštitou vysokých ústavných činiteľov SR. Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv a oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb verejnosti. Vyhlásenie výsledkov súťaže ZlatyErb.sk 2011 sa uskutočnilo 26.10.2011 v Bratislave aj za účasti špičkových odborníkov v oblasti informačných technológií z domova i zahraničia a mnohých významných osobností slovenského i európskeho politického, kultúrneho a spoločenského života.


 

BiodiverzityMesto Zvolen obsadilo druhú priečku v súťaži Hlavné mestá biodiverzity 2011. Súťaž vyhlásilo REC Slovensko v spolupráci s ÚMS a ZMOS. Záštitu nad súťažou prevzalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Do druhého ročníka súťaže sa zapojilo celkovo 25 miest a obcí, z toho do druhého kola prešlo 22 z nich. Obce a mestá boli rozdelené do štyroch veľkostných kategórii podľa počtu obyvateľov. Mestu Zvolen sa podarilo uspieť v kategórii mesto od 10 001 do 50 000 obyvateľov.


 

Rok 2009

Vyhlásenie výsledkov súťaže ZlatyErb.sk 2009 prebehlo 4. novembra 2009 v Bratislave počas medzinárodnej konferencie ITAPA 2009. Do súťaže sa v tomto ročníku súťaže prihlásilo 104 samospráv so svojimi internetovými stránkami a elektronickými službami, ktoré hodnotilo 9 porotcov podľa 48 kritérií. V kategórii Najlepšia stránka Miest a Mestských častí sa portál www.zvolen.sk umiestnila na treťom mieste.


 

V 1.ročníku súťaže „Poznávacia trasa pre cestovný ruch v mojom meste/obci 2009“, získalo mesto Zvolen s propagačnou skladačkou Potulky históriou mesta Zvolen 1. miesto. Cieľom súťaže bolo podnietiť mestá a obce k príťažlivej propagácii hodnôt dedičstva Slovenska, zviditeľnenie mesta a obce v printových a elektronických médiách a v neposlednom rade tiež zvýšiť záujem turistov o návštevu mesta resp. obce. Súťaž vyhlásilo Združenie historických miest a obcí Slovenska pod záštitou ministra kultúry Mareka Maďariča.


 

Ministerstvo životného prostredia SR - Slovenská agentúra životného prostredia, udelila Mestu Zvolen pri príležitosti 15-teho výročia organizovania Envirofilmu  (festivalu o životnom prostredí) "ocenenie za dlhoročnú tvorivú spoluprácu" pri jeho organizovaní.


 

Rok 2007

Na základe rozhodnutia členov redakčnej rady revue Pamiatky a múzeá sa Mesto Zvolen stalo laureátom jej Výročnej ceny za rok 2007 v kategórii film – video – audio – multimediálne dielo, za interaktívny CD-ROM Zvolen a Pustý hrad – po stopách dávnej minulosti. Výročnú cenu udeľuje revue Pamiatky a múzeá každoročne za najvýznamnejšie aktivity v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva v Slovenskej republike. 


 

Klub fotopublicistov slovenského syndikátu novinárov v súťaži Najkrajší propagačný materiál 2007, udelil Mestu Zvolen 2. miesto v kategórii mestá - Ostatné propagačné materiály, za propagačný materiál Poskladajte si svoje zvolenské zážitky.


 

Mesto Zvolen získalo strieborné ocenenie spoločnosti SWAN v súťaži Zlatý erb v kategórii najlepšia elektronická služba samospráv poskytovaná Ústredným portálom verejnej správy.


 

Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci s Ministerstvom kultúry a Ministerstvom práce, sociálnych veci a rodiny pripravili celoročnú súťaž miest a obcí Slovenska v starostlivosti o zdravotne postihnutých a sociálne slabých občanov. Z dvadsaťjeden nominovaných postúpili do finále mestá Zvolen, Partizánske, Pezinok, Piešťany a obec Pruské. Ocenenie Oskar bez bariér bol oceneným odovzdaný počas slávnostného galaprogramu 10.mája 2007.
 


 

Mesto Zvolen, zastúpené primátorom Miroslavom Kuseinom, získalo nomináciu v ankete Vojenský čin roka 2007 v kategórii „Mimoriadna cena“. Táto anketa má štyri kategórie. V kategórii „Mimoriadna cena“ sa oceňuje za mimoriadne zásluhy pri prezentácii Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Ďalšie kategórie sú: záchrana života, priateľ armády, pomoc verejnosti. Anketu každoročne vyhlasuje Ministerstvo obrany SR.
Mesto Zvolen už dlhoročne podporuje podujatia, ktoré Ozbrojené sily SR organizujú pre širokú verejnosť. Podujatia získavajú pozitívne ohlasy a stávajú sa stále viac vyhľadávanou tradíciou. Pri týchto podujatiach pomáha mesto propagačne, organizačne, či poskytnutím priestorov.
 


 

Na pôde Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa 18. decembra 2007 popoludní konala slávnostná udalosť -  Ministerka Viera Tomanová odovzdala ocenenia za Sociálny čin roka 2007.
Ocenenie za Sociálny čin roka 2007 je ocenením mesta, mestskej časti, resp. obce, ktorá v priebehu roka 2007 zriadila nové zariadenie sociálnych služieb, nové zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, poskytla pomoc rodine alebo jednotlivcovi, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, alebo iným spôsobom riešila sociálnu problematiku obyvateľov obce. Jedným zo štyroch miest, ktoré komisia ocenila bolo Mesto Zvolen. MestoZvolen získalo plaketu a finančné ocenenie vo výške 25 000 Sk.
Mesto Zvolen zakúpilo od firmy Doprastav a. s. , do svojho vlastníctva obytný dom, v ktorom žije približne 200 obyvateľov, prevažne mnohodetných rodín. Týmto činom mesto zabránilo vysťahovaniu obyvateľov, ktoré im hrozilo, a tým aj strate ich bývania. V roku 2007 zriadilo ubytovňu - nocľaháreň pre občanov bez prístrešia, ktorých je vo Zvolene okolo 70. Mesto má vypracovaný dvojstupňový projekt na riešenie problematiky bezdomovcov a sociálne slabších rodín. Mesto začína rekonštrukciu bytovky so 64 bytmi, v ktorej bude časť bytov slúžiť ako ubytovňa s atribútom dočasného bývania. Druhý stupeň predstavuje 40 nízko štandardných bytov pre sociálne slabšie rodiny s nízkym nájomným.  Mesto týmto spôsobom vyriešilo problematiku bezdomovcov s celkovou investíciou z vlastných zdrojov v roku 2007 vo výške 5 miliónov korún a s plánovanými prostriedkami na rok 2008 vo výške 7 950 000 Sk.
 


 

ROK 2006

V roku 2006 sa vo Zvolene konala súťaž s názvom „Najkrajší strom roka 2006 vo Zvolene“. Víťazným stromom sa stal dub letný s obvodom meraným vo výške 130 cm nad zemou 278 cm, ktorý rastie v parku pri Technickej univerzite vo Zvolene. Jeho vek sa odhaduje na najmenej 200 rokov. Do súťaže ho nominovala Simona Baldovská. Najkrajší strom vo Zvolene bol nominovaný do celoslovenskej súťaže Strom roka 2006. Umiestnenie v celoslovenskom kole bolo určované na základe výsledkov hlasovania prostredníctvom internetu. V celoslovenskej konkurencii sa najkrajší Zvolenský strom umiestnil na 4. mieste.


 

Začiatkom júna 2006 fotograf Roman Uhliar, držiteľ oboch slovenských rekordov, odfotografoval 1. krát na Slovensku na panoramatickú fotografiu 1053 obyvateľov Zvolena a zároveň je táto fotografia najväčšou fotografiou na Slovensku. Má rozmery 100x680 cm.Fotografia bude vystavená na MsÚ vo Zvolene v prijímacích priestoroch primátora mesta Zvolen.


 

Rok 2003

Mestu Zvolen z bola udelená cena Strieborný golem a bolo vyhodnotené ako druhé najlepšie hospodáriace mesto na Slovensku. Cenu udeľujú Hospodárske noviny a Slovenská ratingová agentúry.


 


Úvodná stránka