Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Financie mesta

Rozpočet a záverečný účet Mesta Zvolen


Rozpočet mesta


Základom finančného hospodárenia Mesta Zvolen je programový rozpočet, ktorý sa zostavuje na obdobie troch rokov. Aktuálny rozpočtový rok, je zhodný s kalendárnym rokom a je záväzný. Rozpočty na ďalšie dva roky nasledujúce po príslušnom rozpočtovom roku nie sú záväzné. Zostavenie, schválenie a samotné plnenie rozpočtu mesta sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky a všeobecne záväznými nariadeniami mesta Zvolen.


Rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný a podľa platnej rozpočtovej klasifikácie sa člení sa na:

 

 • bežný rozpočet – bežné príjmy a bežné výdavky
 • kapitálový rozpočet – kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
 • finančné operácie – výdavkové finančné operácie a príjmové finančné operácie
   

Príjmy rozpočtu mesta


Príjmami rozpočtu mesta sú najmä:

 

 • podiely na daniach v správe štátu
 • výnosy miestnych daní a miestnych poplatkov
 • nedaňové príjmy z činnosti a vlastníctva majetku mesta
 • dotácie zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok (na výkon samosprávnych funkcií a na prenesený výkon štátnej správy)
 • dotácie zo štátnych fondov
 • prostriedky z Európskej únie na konkrétny účel
 • dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech mesta
 • sankcie za porušenie rozpočtovej disciplíny uložené mestom
 • výnosy z prostriedkov mesta
 • iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi
 • príjmy z činnosti rozpočtových organizácii zriadených mestom

 

Výdavky rozpočtu mesta


Z rozpočtu mesta sa uhrádzajú najmä:

 

 • záväzky, ktoré vyplývajú pre mesto z povinností ustanovených zákonmi
 • výdavky na výkon samosprávnych funkcií
 • výdavky na činnosť rozpočtových a príspevkových organizácii zriadených mestom
 • výdavky na prenesený výkon štátnej správy
 • výdavky spojené so správou, údržbou a rozvojom majetku mesta
 • záväzky prijaté v rámci spolupráce s inými obcami alebo vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími subjektami na zabezpečenie úloh vo svojej pôsobnosti vrátane výdavkov na spoločnú činnosť
 • výdavky vyplývajúce z medzinárodných vzťahov a dohôd o medzinárodnej spolupráci
 • úhrada úrokov z prijatých pôžičiek a úverov
 • výdavky na emisiu dlhopisov, cenných papierov vydaných mestom a na výdavky na úhradu výnosov z nich
 • iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi

 

Záverečný účet mesta

 

Po skončení kalendárneho roka mesto údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu. Záverečný účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa rozpočtovej klasifikácie vrátane tvorby a použitia prostriedkov peňažných fondov. Súčasťou záverečného účtu je ďalej bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, údaje o hospodárení príspevkových organizácii mesta. Prílohou záverečného účtu je hodnotiaca správa. Prebytok hospodárenia rozpočtu mesta po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. Prípadný schodok svojho hospodárenia uhradí obec predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov, z rozpočtu bežného roka alebo z návratných zdrojov financovania. O použití prebytku rozpočtového hospodárenia a o spôsobe úhrady schodku rozhodne mestské zastupiteľstvo pri prerokovaní záverečného účtu.

 


 


Úvodná stránka