Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Komisie

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov, ale aj z obyvateľov mesta – odborníkov, ktorých volí a odvoláva Mestské zastupiteľstvo. Komisie sa zaoberajú riešením všetkých dôležitých otázok života mesta. Na čele komisie je predseda, ktorý je poslancom mestského zastupiteľstva, ktorého volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Postavenie komisií mestského zastupiteľstva rieši § 18 Štatútu mesta Zvolen. Pri Mestskom zastupiteľstve mesta Zvolen púsobí 12 komisií.

Komisia financií, majetku a podnikania MsZ
Komisia ochrany verejného poriadku MsZ
Komisia mládeže a športu MsZ
Komisia výstavby a územného rozvoja MsZ
Komisia životného prostredia MsZ
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ
Komisia cestovného ruchu a kultúry MsZ
Komisia školstva a vzdelávania MsZ
Komisia dopravy a správy miestnych komunikácií MsZ
Komisia ZPOZ MsZ
Komisia na ochranu verejného záujmu
Kontrolná komisia MsZ
 


 


Úvodná stránka