Prechod na navigáciu block menu

Komisie

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov, ale aj z obyvateľov mesta – odborníkov, ktorých volí a odvoláva Mestské zastupiteľstvo. Komisie sa zaoberajú riešením všetkých dôležitých otázok života mesta. Na čele komisie je predseda, ktorý je poslancom mestského zastupiteľstva, ktorého volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Postavenie komisií mestského zastupiteľstva rieši § 18 Štatútu mesta Zvolen. Pri Mestskom zastupiteľstve mesta Zvolen púsobí 12 komisií.

Komisia financií, majetku a podnikania MsZ

Komisia ochrany verejného poriadku MsZ

Komisia mládeže a športu MsZ

Komisia výstavby a územného rozvoja MsZ

Komisia životného prostredia MsZ

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ

Komisia cestovného ruchu a kultúry MsZ

Komisia školstva a vzdelávania MsZ

Komisia dopravy a správy miestnych komunikácií MsZ

Komisia ZPOZ MsZ

Komisia na ochranu verejného záujmu

Kontrolná komisia MsZ

Komisia riešenia plavárne a kúpaliska
 


 


Úvodná stránka