Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Mestská rada

Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom Mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia Mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora. Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor. Mestskú radu mesta Zvolen tvorí 5 členov.

V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení mestskú radu a počet jej členov určuje mestské zastupiteľstvo. Počet členov mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve.

Ustanovujúce zastupiteľstvo vo Zvolene zo dňa 15. 12. 2014 prijalo uznesenie č. 127, ktorým MsZ vo Zvolene:  

1. zriaďuje

Mestskú radu vo Zvolene

2. určuje
počet 5 členov Mestskej rady vo Zvolene

3. volí
za členov Mestskej rady vo Zvolene týchto poslancov Mestského zastupiteľstva vo Zvolene 


1. Mgr. Peter Drozdík
2. PaedDr. Juraj Družbacký
3. MUDr. Jozef Ježík
4. Róbert Orság
5. Ing. Jaroslav Stehlík

 

Rokovací poriadok Mestskej rady vo Zvolene

Dodatok Č. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady vo Zvolene


 


Úvodná stránka