Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Odbor územného plánovania

kontakty

Ing. Arch. Peter Kašša - vedúci, 045 5 303 228, peter.kassa@zvolen.sk


Ing. Arch. Miloš Šovčík - 045 5 303 227, milos.sovcik@zvolen.sk

Ing.Pavel Pálka - 045 5 303 227, pavel.palka@zvolen.sk

Ing.Katarína Tisončíková - 045 5 303 261, katarina.tisoncikova@zvolen.sk

Ing.Miroslava Ivanová - 045 5 303 211, miroslava.ivanova@zvolen.sk

Ľudmila Mikušová - 045 5 303 254, ludmila.mikusova@zvolen.sk 


 

činnosť odboru

Odbor územného plánovania patrí do úseku prednostu. Odbor územného plánovania plní hlavne tieto úlohy:

a) v oblasti územno-plánovacích činností
- vydáva územno-plánovacie informácie o využití pozemkov
- koordinuje investície a rozvojové záujmy investorov na území mesta
- zabezpečuje obstarávanie územno-plánovacích podkladov a územno-plánovacích dokumentácií obcí, zón v rozsahu ustanovení stavebného zákona,
- zabezpečuje obstarávanie urbanistických štúdií a ostatných územno-plánovacích podkladov a koncepcií rozvoja mesta
- vypracúva územno-plánovacie informácie a podmienky urbanistických súťaží,
- vypracúva záväzné stanoviská k investičným zámerom,
- spracováva jednoduché urbanistické štúdie pre potreby mesta,

b) v oblasti architektonických činností
- vypracúva koncepčné materiály podrobnejšieho riešenia, ktoré nie sú územno-plánovacími činnosťami /podmienky umiestňovania terás, zasklievanie lodžií, podmienky pre reklamné zariadenia na objektoch a mimo objektov, riešenie informačného systému/
- vypracúva záväzné stanoviská k projektovej dokumentácií pre územné a stavebné konanie,
- vypracúva a pripravuje podklady pre architektonické súťaže,
- spracováva jednoduchú projektovú dokumentáciu pre potreby mesta,
- vypracováva podmienky pre súťaže na dokumentácie, súvisiace s investičnou činnosťou mesta,
- koordinuje známe pripravované investičné a rozvojové záujmy, určuje podmienky pre ich realizáciu,
- vydáva stanoviská k nakladaniu s majetkom mesta,

c) v oblasti inžinierskych sietí
- koordinuje technické podmienky pre inžinierske siete,
- posudzuje a vyhodnocuje navrhované technické parametre inžinierskych sietí z hľadiska potenciálu rozvoja územia,
- určuje a posudzuje parametre a technické podmienky inžinierskych sietí v rámci projektovej dokumentácie, ktoré sa premietajú do záväzného stanoviska mesta,
- zosúlaďuje podmienky z hľadiska trás a technických parametrov s ich správcami vo vzťahu k ÚPD
- navrhuje postupnosť realizácie inžinierskych sietí v rozvojových územiach mesta.
 


 


Úvodná stránka