Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Právne oddelenie

kontakty

JUDr. Andrea Čečetková - vedúca, 045 5 303 229, andrea.cecetkova@zvolen.sk


JUDr. Renáta Považanová - 045 5 303 226,renata.povazanova@zvolen.sk

JUDr. Eleonora Ježeková - 045 5 303 289, eleonora.jezekova@zvolen.sk 


 

činnosť oddelenia

Právne oddelenie patrí do úseku prednostu mestského úradu. Právne oddelenie zabezpečuje komplexný výkon právnej agendy na úrovni mesta.


Právne oddelenie plní hlavne tieto úlohy:

a) vypracovanie a podávanie návrhov na začatie súdneho konania,
b) zastupovanie mesta na súdoch, pred notárom, exekútorom a pred orgánmi činnými v trestnom konaní,
c) vypracovanie návrhov na vykonanie exekúcií pri vymáhaní pohľadávok,
d) vypracovanie a podávanie prihlášok v rámci konkurzného konania,
e) uplatňovanie náhrady škody a vymáhania pohľadávok,
f) rozhodovanie v 1. stupni vo veciach, v ktorých mesto ako vecne a miestne príslušný správny orgán podľa právnych predpisov vydáva rozhodnutia ako orgány samosprávy, alebo pri prenesenom výkone štátnej správy,
g) právne posúdenie písomností vydávaných v zmysle zákona o správnom konaní,
h) tvorba a pripomienkovanie všeobecne záväzných nariadení mesta,
i) odborné právne posudzovanie všetkých zmlúv a interných predpisov zamestnávateľa,
j) odborné právne posudzovanie zmlúv a dohôd všetkých typov pri vzniku, zmene a skončení právnych vzťahov a ich odborné právne posudzovanie,
k) poskytuje právne poradenstvo zamestnancom mesta, riaditeľom škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto,
l) poskytovanie aktuálnych právnych informácií týkajúcich sa uplatňovania právnych predpisov obsahovo súvisiacich s plnením úloh samosprávy,
m) zabezpečuje agendu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov,
n) zabezpečuje vedenie agendy a centrálnu evidenciu obchodných spoločností, rozpočtových a príspevkových organizácií, v ktorých má mesto účasť,
o) vykonáva komplexnú agendu v súvislosti so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.


 


 


Úvodná stránka