Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

Zvolen v roku 2018Vytlačiť
 

Začiatok roka je vždy aj obdobím plánov. Čo pripravuje mesto v tomto roku, aké sú hlavné plány a najväčšie investície roka 2018?

Územné plánovanie, Peter Kašša, vedúci odboru

V budúcom roku budeme schvaľovať zmeny a doplnky územného plánu 10 a 11. Pôjde o kompletnú aktualizáciu celého územného plánu. Pripravujeme projektovú dokumentáciu na ihrisko na ZŠ Námestie mládeže. Kúpili sme projekt rekonštrukcie 3. etapy námestia, takže po Zvolen1.jpgvyčíslení nákladov pôjdeme do rekonštrukcie aspoň jednej strany námestia v okolí Parku Ľ. Štúra. Podľa odhadov to bude vysoké číslo, nakoľko by mali byť použité tie isté materiály ako na ostatných častiach námestia, napr. žulové kocky, čo túto investíciu predraží. Aj preto chceme rozdeliť rekonštrukcie na dva roky. Z cyklodopravy pripravujeme projekt cyklochodníka vedúceho z Námestia SNP spred Európy (napojenie na existujúci chodník) na sídlisko Západ-Tepličky cez územie Horných Laníc. Chceme sa v budúcom roku povenovať Pustému hradu, konkrétne Dončovmu palácu, ktorý by sme mali podľa projektu, ktorý bol vypracovaný, zastrešiť. Začiatkom roka dokončíme rekonštrukciu zasadacej miestnosti na mestskom úrade, na ktorú sa už všetci tešíme. Budeme pokračovať v rozširovaní cintorína v Môťovej a v úpravách novej časti cintorína na Zlatom potoku. Pripravujeme tiež urbanistickú štúdiu Zolnej.

Z plánovaných investícií súkromných investorov, ktoré už boli schválené, môžem spomenúť 3. bytový dom na Rákoši popri existujúcich dvoch, nový bytový komplex na Pribinovej ul. či prestavbu bývalého študentského domu na bytové jednotky na Zlatom potoku. Spoločnosť Continental plánuje rozšíriť výrobu a pripravuje projekt automatizovaného skladu výrobkov a Bučina rozširuje výrobu na spracovanie odpadového dreva. Mala by vzniknúť ďalšia autoumyváreň na Zlatom potoku, obchodné centrum oproti Kauflandu na pozemkoch Technickej univerzity či naďalej sa bude rozširovať retail park na Západe.

 • aktualizácia územného plánu
 • projekt na rekonštrukciu ihriska ZŠ Námestie mládeže
 • rekonštrukcia 3. etapy námestia
 • cyklochodník na Západ-Tepličky

Bariny, Jaroslav Stehlík, viceprimátor mesta

Bariny sú odvážnym projektom na riešenie otázky kúpaliska a plavárne vo Zvolene. V tejto časti sídliska Západ-Tepličky chceme postupne vybudovať moderný športovo-relaxačný areál zahŕňajúci letné kúpalisko, plaváreň, 400-metrovú atletickú dráhu, futbalové ihrisko, in-line dráhy, štadión určený na malý futbal, bike park či skate park. V prvej fáze, v roku 2018 chceme začať letným kúpaliskom, ktoré bude spĺňať požiadavky dnešnej doby. Zároveň vybudujeme inžinierske siete a položíme tak základ pre ďalšie objekty, ktoré by mali vzniknúť v budúcnosti. 

Zvolen2.jpgUrbanistická štúdia, ktorú v septembri prijalo mestské zastupiteľstvo, čiastočne definuje územie bývalého ihriska Elán a čiastočne zaberá v súčasnosti neprístupný terén, ktorý je pozostatkom po výstavbe sídliska Západ-Tepličky. V roku 2018 sú v rozpočte mesta naplánované financie na vybudovanie infraštruktúry a vstupu do areálu, zároveň má mesto v pláne čerpať úver na vybudovanie letného kúpaliska. Na kúpalisku Bariny by mala vzniknúť vodná plocha o veľkosti 1200 m2 líniami rozdelená na tri bazény – veľký zážitkový bazén zameraný na rodiny s deťmi, ktorého súčasťou bude aj vodný vír, na to úzkym mostíkom prepojený 25-metrový plavecký bazén a detský bazén s rôznymi zábavnými prvkami. Nie je ambíciou mesta robiť konkurenciu veľkým aquaparkom a kúpaliskám v okolí, má ísť o mestské kúpalisko s dobrou infraštruktúrou, dopravnou dostupnosťou a modernými službami. V projekte sa tiež uvažuje o použití absolútnych technologických noviniek, napr., že by sa na ohrev vody, okrem tepelných čerpadiel využilo aj odpadové teplo zo splaškovej kanalizácie celého sídliska Západ-Tepličky. To by kúpalisku poskytlo možnosť úspory. Zároveň sa uvažuje o zachytávaní a ďalšom využití dažďovej vody. Súčasťou projektu je aj vybudovanie parkovacích plôch, neskôr parkovacieho domu, čo poskytne záchytné parkovacie plochy aj vyťaženému sídlisku Západ.

Kúpalisko je len prvý krok, hneď potom by mala nasledovať príprava projektu plavárne, atletického štadióna s 400-m tartanovou dráhou, futbalového ihriska, dráhy pre in-line korčuliarov, štadión ligy malého futbalu, bike park, skate park, venčovisko... Občania Zvolena tak získajú moderný športový areál hodný tohto mesta. Veríme, že ak všetko dobre pôjde, už čoskoro sa budeme kúpať v novom. 

Investície do cestnej infraštruktúry a osvetlenia, odbor výstavby, životného prostredia a dopravy

Budúci rok nás čaká opäť množstvo investícií do cestnej infraštruktúry. Chceme čiastočne zrekonštruovať ul. Imatra v hodnote 222 000 eur, jednosmernú ulicu na J. Bánika, chceme opraviť Zvolen3.JPGul. A. Hlinku od konečnej zastávky autobusov až po ihrisko ZŠ M. Rázusa, tiež Lihoveckého ul., plánujeme vybudovať autobusový záliv a parkovacie miesta na ul. J. Alexyho, budeme opravovať chodníky na ul. Bratov Veselovcov, Jedľovej ul., ul. J. Kozáčeka od Trhovej až po V. P. Tótha, budeme naďalej investovať do verejného osvetlenia, napr. na Jesenského ul., na Lučeneckej ul., na ul. J. Bottu, na uliciach Strakonocká, Komenského, Krasku, Šafárika, Kalinčiaka, Jaselská, Chalupku, Podjavorinskej, Hurbana a mnohé ďalšie. 500 000 eur je zase určených na investície mestských častí, ktoré zatiaľ nie sú rozdelené. Zaoberáme sa tiež ďalším rozširovaním bezpečnostného osvetlenia na cestách a priechodoch pre chodcov, rôzne prvky svetelnej signalizácie a LED svietidiel. Čo sa týka nejakých zmien, po dohode s dopravným inšpektorátom zmeníme organizáciu dopravy na križovatke Strážska ul. a Rákoš, ktorá je problematická, takisto bude zmena v časti Farkašky. Pripravujeme zmenu VZN o parkovaní v centrálnej mestskej zóne, kde sa nachádzajú zdravotne znevýhodnení občania bez áut, ktorým pri doprave asistujú iné osoby. V budúcom roku konečne očakávame príchod a nasadenie nových autobusov s pohonom na skvapalnený plyn, ktoré sa zdržali kvôli verejnému obstarávaniu a tiež paralelné vybudovanie plničky.

 • rekonštrukcia ulíc Imatra, J. Bánika, A. Hlinku, Lihoveckého
 • autobusový záliv na J. Alexyho
 • chodníky na uliciach Bratov Veselovcov, Jedľovej ul., J. Kozáčeka,
 • verejné osvetlenie na Jesenského ul. a ďalších
 • bezpečnostné osvetlenie

Zeleň, referát zelene

V budúcom roku nás čaká opäť veľa úprav verejnej zelene. Pripravujeme projektovú dokumentáciu na Park Višňovského, ktorý by sme chceli budúci rok revitalizovať. Zároveň sme sa pustili do participatívneho vytvárania štúdie na Park J. D. Matejovie na Zlatom potoku. Túto štúdiu pripravujeme v spolupráci s Technickou univerzitou, Národným lesníckym centrom, Lesníckym a drevárskym múzeom, aktívnymi občanmi na sídlisku a poslancami. Veríme, že tento projekt bude ukážkou, ako môžeme spoločne pretvárať mesto.

Okrem týchto aktivít budeme opäť venovať pozornosť mestskej zeleni, zabezpečovať výsadbu do okrasných záhonov, ale aj výsadbu stromov v rámci plánovanej či náhradnej výsadby. V roku 2018 spúšťame v spolupráci s CEEV Živica a Technickou univerzitou projekt Mestských včiel, v rámci ktorého vyskúšame nový model v prístupe k zeleni. Vzniknú plochy s údržbou blízkou prírode, na ktorých budú kosby prebiehať len 2x do roka (oproti bežnému koseniu, ktoré prebieha 3x – 4x do roka). Niektoré plochy budú vysiate lúčnymi kvetmi s tzv. nektárodajnou výsadbou. V rámci údržby chceme venovať väčšiu pozornosť bezpečnostným, presvetľovacím a zdravotným rezom drevín. S Technickou univerzitou a jej študentmi plánujeme spracovať analýzu ovocných drevín rastúcich v meste, zistiť aké druhy sa u nás nachádzajú a správnym ošetrením oživiť ich produkčnú schopnosť.

 • revitalizácia Park Višňovského
 • participatívny projekt Parku J. D. Matejovie
 • mestské včely
 • analýza ovocných drevín

Majetok mesta, Anna Mazanová, vedúca odboru

V budúcom roku investujeme do majetku mesta, napr. 11 000 eur do Kina Podborová, ktoré postupne opravujeme, 20 000 pôjde na opravy mestskej tržnice, pokračujeme s opravami okresného úradu, kde nás čaká ďalšia výmena okien a údržba za 20 000 eur, 43 000 pôjde na zimný štadión, kde potrebujeme napr. vybudovať odvodňovací žľab, investovať do vzduchotechniky v šatniach a pod., okrem toho potrebujeme vybudovať lávku cez Neresnicu a mnohé iné. Budúci rok sa mesto rozhodlo vziať „pod seba“ mestské kúpele, nakoľko doterajší nájomca sa už neprihlásil do súťaže a ponuka ostatných prihlásených nebola vyhovujúca. Plaváreň bude fungovať naďalej ako predtým, len prevádzkovateľom bude mesto. Na budúci rok máme v rozpočte naplánovaných aj 35 000 eur na bežnú údržbu a opravy technológií. Okrem toho budeme aj v novom roku pokračovať vo výkupe pozemkov na sídlisku Západ-Tepličky (108 580 eur) a čaká nás druhá splátka ceny pozemku na Barinách.

 • opravy kina Podborová, mestskej tržnice, okresného úradu, zimného štadióna
 • lávka cez Neresnicu
 • opravy technológií na plavárni
 • výkup pozemkov

Školstvo, Miroslav Marcinko, vedúci odboru

Zvolen4.JPGV roku 2018 v prvom rade dokončíme vonkajší športový areál na ZŠ Hrnčiarska. Zároveň sa pustíme do rekonštrukcie náraďovne. Získali sme grant 104-tisíc eur od Ministerstva školstva. Z týchto financií investujeme predovšetkým do zateplenia strechy telocvične, zrekonštruujeme priestory šatní, posilňovne, sociálnych zariadení. Stále čakáme na vyjadrenie k našej žiadosti na vybudovanie odborných učební, ide o 11 odborných učební za vyše pol milióna eur. Dokončujeme rekonštrukciu dvoch materských škôl Hrnčiarskej a Ľ. Fullu, ktorých cieľom je znižovanie energetickej náročnosti. Zároveň začneme s rekonštrukciou ďalších školských dvorov, v budúcom roku by to mal byť školský dvor ZŠ M. Rázusa na Zlatom potoku, investícia za 625-tisíc eur. Zároveň vypracujeme projektovú dokumentáciu na areál ZŠ Námestie mládeže. Okrem toho pôjde zhruba 60-tisíc na bežné opravy škôl, ďalších 240-tisíc eur dávajú na tento účel samotné školy.

 • dokončenie areálu na ZŠ Hrnčiarska
 • rekonštrukcia telocvične na ZŠ Hrnčiarska
 • projekt na rekonštrukciu dvora na ZŠ M. Rázusa
 • projekt na rekonštrukciu dvora na ZŠ Námestie mládeže

Sociálne veci, Mária Koreňová, vedúca odboru

V roku 2018 chceme dokončiť komunitný plán rozvoja sociálnych služieb, ktorý rieši celú oblasť sociálnej politiky mesta Zvolen. Pripravuje sa spolu s odborníkmi a rozdiskutováva sa v štyroch pracovných skupinách, v ktorých majú zastúpenie jednotlivé skupiny (seniori, mládež, zdravotne postihnutí a iné). V roku 2018 končí národný projekt opatrovateľskej služby, prostredníctvom ktorého zamestnávame 20 opatrovateliek. Budeme čakať na ďalšiu výzvu tohto charakteru. Pokračujeme v projekte terénnej soc. práce a v národnom projekte komunitného centra. Zapájame sa do výzvy na kamerový systém pod Pustým hradom. V roku 2018 pokračujeme vo všetkých službách pre seniorov; v opatrovateľskej službe v prostredí klienta, v donáške stravy, príspevku na stravu, preprave sociálnym taxíkom, v podujatiach určených pre seniorov, vo výmenných pobytoch s Brnom a poľským Zwoleńom, ktoré sme naštartovali minulý rok. Mesto prispieva na výročné členské schôdze klubov dôchodcov, na výlety či jubilantom. 90- a 95-ročným (a starším) seniorom chodíme gratulovať osobne a sú to vždy veľmi milé stretnutia. Čo sa týka práce s marginalizovanou skupinou Rómov, plánujeme rozširovať pôsobenie inštitútu osobitného príjemcu, ktorý aktuálne vykonávame v 54-och rodinách. Osobitný príjemca učí sociálne slabších rozumne hospodáriť a nakladať s financiami, ktoré dostávajú od štátu. V komunitnom centre intenzívne pracujeme s touto menšinou, budeme pokračovať vo vzdelávacích a osvetových aktivitách pre deti, aj dospelých, deti z FS Romano Jilo sa budú naďalej vzdelávať pod odborným vedením pedagogičky zo základnej umeleckej školy Lavuta z Banskej Bystrice. Táto škola im aj sprostredkuje výmenný pobyt v Rusku, kde sa budú venovať tancu a kultúre, čo bude pre nich úžasný zážitok a deti už teraz šetria, aby tam mohli ísť. Naďalej prevádzkujeme stredisko osobnej hygieny a od decembra už naplno funguje aj ohrievareň pre bezdomovcov. V roku 2018 sa mení štatút jaslí, podľa zákona budú registrované ako zariadenie sociálnych služieb a svoje služby klientom budú poskytovať na základe zmluvy. Pôsobnosť sociálnych služieb je naozaj široká a my sa každým rokom snažíme zvyšovať kvalitu týchto služieb, vychádzajúc z podnetov a potrieb našich občanov.

 • komunitný plán sociálnych služieb
 • kamerový systém pod Pustým hradom
 • osobitný príjemca
 • práca s deťmi z Romano Jilo

Mestská polícia, Juraj Chabada, náčelník MsP

Budúci rok chceme pokračovať v osádzaní bezpečnostných kamier, po inštalovaní kamier na sídliskách by mala pribudnúť kamera na stanici, presnejšie medzi autobusovou a železničnou stanicou, kde chceme ešte viac monitorovať verejný poriadok. Na staniciach máme hlavne problém s asociálmi popíjajúcimi alkohol, čo znepríjemňuje pobyt cestujúcim. Denne dochádzame do tejto lokality kvôli kontrole a prevencii, zhruba 3x. Ďalšia kamera by mala byť osadená na Balkáne takisto s účelom kontroly verejného poriadku.

Budúci rok spúšťame projekt občianskych hliadok (tzv. „rómske hliadky“ – pozn. redakcie), spolu prijmeme šesť zamestnancov, ktorí budú úzko spolupracovať s mestskou políciou a občanmi a budú pôsobiť najmä preventívne v problémových lokalitách, napr. na Balkáne, pred základnými školami či na autobusových zastávkach. Projekt potrvá tri roky a mzda týchto pracovníkov bude financovaná z projektových peňazí.

Vďaka tomu, že sme v roku 2017 doplnili stavy našich policajtov, môžeme začiatkom roka spustiť aj projekt „Spoznajte svojho policajta“. Myšlienkou tohto projektu je užší kontakt s občanmi žijúcimi na sídliskách. Do každej lokality budú priradení policajti, ktorí v lokalite žijú, vďaka čomu ju dobre poznajú, budú tam hliadkovať a reagovať na podnety občanov, takže riešenie problémov bude omnoho efektívnejšie. Už teraz riešime 3x väčší objem prípadov, ako keď som v roku 2015 nastúpil.

Okrem toho naďalej vykonávame bežnú činnosť; riešenie podnetov, preverovanie poplašných oznámení zo 150-tich objektov, ktoré sú pripojené na pult centrálnej ochrany, kontrola parkovania v meste a na sídliskách, kontrola predaja alkoholu mladistvým v prevádzkach a nemenej dôležitá je prevenčná činnosť na školách či v kluboch dôchodcov. To všetko vykonávame aj v spolupráci so štátnymi orgánmi, s ktorými chceme spolupracovať aj v roku 2018.

 • bezpečnostné kamery
 • občianske hliadky

Kultúra, Juliana Kochlicová Ištóková, riaditeľka Zvolenského kultúrneho centra

Zvolen5.jpgBudúci rok bude špeciálny, nakoľko budeme oslavovať 100. výročie od ukončenia 1. svetovej vojny a zároveň 100. výročie vzniku prvej republiky. Svoje neokrúhle výročie bude mať aj Zvolen, a to 775 rokov od obnovenia mestských práv. V tomto duchu sa budú niesť podujatia v budúcom roku. Veľkou akciou budú tradične Dni mesta Zvolen spojené s Dňom prevencie a s trhom remesiel. Od júna do októbra by sa vo Zvolene práve na Zvolenskom zámku mala konať výstava Karol Veľký a jeho dedičstvo, spojená s vystavením artefaktov nájdených na Pustom hrade. Bude to veľmi zaujímavá, netradičná výstava, na ktorú všetkých pozývame. Samozrejme, obyvatelia sa môžu tešiť na tradičné júnové korzá, kde opäť predstavíme každú nedeľu inú tému. Kultúrne leto prinesie niečo pre každého, ja len spomeniem, že Country záhrada sa opäť bude konať v Laniciach, nakoľko mal minulý rok veľký úspech práve vďaka umiestneniu podujatia. Už teraz vieme, že prídu aj hviezdy ako napr. dcéra Michala Tučného. Rovnako hviezdne bude Jazzové námestie, ktoré sa práve kvôli zladeniu programu s vystupujúcimi bude konať v pondelok. Čaká nás množstvo podujatí, samozrejme, veľká časť z nich sa uskutoční práve vďaka spolupráci s inými inštitúciami. Novinkou budú Evanjelické dni organizované evanjelickou cirkvou, ktoré sa budú konať vo Zvolene prvýkrát. Toto podujatie chce osloviť dospelých, deti a mládež, ponúkne koncerty, divadlo a mnohé iné. Myslím, že aj v roku 2018 si každý niečo z kultúry nájde.

 • oslava 100. výročia ukončenia vojny a založenia 1. republiky, 755. výročie obnovenia mestských práv Zvolena
 • výstava Karol Veľký a jeho dedičstvo
 • Evanjelické dni

 

 


 
 


Úvodná stránka