Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

Marcinko: „Som rád, že školstvo bolo počas uplynulých rokov hodnotené pozitívne.“Vytlačiť
 

Po desiatich rokoch opúšťa brány mestského úradu vedúci odboru školstva Mgr. Miroslav Marcinko. Dôvod je prozaický, čaká ho obdobie zaslúženého oddychu. Pri tejto príležitosti sme sa s ním porozprávali.

S akou víziou a predsavzatiami ste v roku 2009 vstúpili do  tejto náročnej funkcie?

marcinko.jpegNa úvod je potrebné povedať, že som nevstupoval do úplne nového a neznámeho prostredia, nakoľko som pred nástupom už bol riaditeľom základnej školy a predsedom  Mestskej školskej rady vo Zvolene. Mojou hlavnou víziou bolo zlepšiť externé a interné podmienky vo výchovno-vzdelávacom procese v školách a školských zariadeniach a modernizovať vzdelávanie v šiestich základných školách, jedenástich materských školách, Centre voľného času Domino a Základnej umeleckej škole Nádvorná, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zvolen. S tým súviselo zabezpečenie finančných zdrojov na realizáciu potrebných aktivít, a to z európskych štrukturálnych fondov, štátnych zdrojov alebo rozpočtu mesta a jednotlivých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zvolen.

Ako sa podarilo stanovené ciele splniť?

Od roku 2009 sme vďaka rôznym fondom realizovali komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu dvoch základných škôl, štyroch materských škôl, modernizáciu a vybavenie odborných učební v troch základných školách a v roku 2018 sme boli úspešní pri žiadosti o NFP (nenávratný finančný príspevok) na modernizáciu a vybavenie jedenástich odborných učební v štyroch základných školách. Z rozpočtu mesta sme rekonštruovali a zateplili ZŠ Námestie mládeže, MŠ Imatra a MŠ E. P. Voljanského. Značné finančné prostriedky sme každoročne investovali do opráv kanalizácie a výmeny okien, čo sa nám podarilo zrealizovať zhruba na 90 % všetkých základných a materských škôl. V rámci zlepšovania podmienok na športovanie v školách sme realizovali výmenu paluboviek v troch telocvičniach, vybudovali jedno multifunkčné ihrisko v ZŠ M. Rázusa, podieľali sa na vybudovaní hokejbalového ihriska v ZŠ J. Alexyho a modernizácii viacerých detských ihrísk v priestoroch škôl. Významnou investíciou bola výstavba moderného vonkajšieho športového areálu v ZŠ Hrnčiarska s bežeckou tartanovou dráhou a dvoma multifunkčnými ihriskami. Z rozpočtov škôl a za pomoci sponzorov sa nám podarilo podstatne zlepšiť interiérové vybavenie škôl a modernizovať vnútorné priestory. V rámci rekonštrukcie a opráv škôl sme za posledných desať rokov preinvestovali vyše 15 miliónov eur.

V oblasti modernizácie vzdelávania bolo kľúčové hlavne vzdelávanie samotných pedagogických a odborných zamestnancov, či už formou kontinuálneho vzdelávania, alebo vzdelávania v rámci projektov, ako napr. „Inovatívne vzdelávanie vo zvolenských základných školách“, kde som bol projektový manažér, alebo vzdelávacích projektov hlavne v oblasti čitateľskej gramotnosti a inkluzívneho vzdelávania žiakov. Veľký dôraz som kládol na cezhraničnú spoluprácu škôl, výmenné pobyty učiteľov a žiakov v rôznych medzinárodných programoch ako ERAZMUS, COMENIUS, DOUZELAGE a pod.

V rámci mimovyučovacích a mimoškolských aktivít sme v spolupráci so školami a CVČ rozšírili ponuku rôznych záujmových útvarov a súťaží, kde mohli žiaci prezentovať svoje schopnosti a talent, pričom sme každoročne realizovali oceňovanie najúspešnejších žiakov aj podujatím „Osobnosť mojej školy“. Nemenej dôležitou súčasťou modernizácie škôl a vzdelávania bolo postupné vybavovanie škôl modernou výpočtovou technikou, informačno-komunikačnými technológiami a modernými učebnými pomôckami, k čomu jednotlivé základné a materské školy pristupovali aktívne a zodpovedne. Súčasťou modernizácie bolo aj postupné zavádzanie internetovej žiackej knižky a elektronického triedneho výkazu v základných školách.

V oblasti riadenia školstva som sa snažil zlepšiť spoluprácu a metodickú pomoc pre školy a školské zariadenia v pôsobnosti iných zriaďovateľov aj v rámci spoločného školského úradu, kde sa nám podarilo vytvoriť korektné vzťahy.

Aké hlavné ciele čakajú odbor školstva v najbližšom období?

Väčšinou sú to aktivity, ktoré už boli pripravované a čiastočne realizované v roku 2018, ako projekt modernizácie odborných učební v štyroch základných školách, kde už prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa. V spolupráci s odborom výstavby je to rekonštrukcia vonkajších športových areálov v ZŠ Námestie mládeže a ZŠ M. Rázusa s vybudovaním tartanových oválov a atletických sektorov, kde už prebehlo verejné obstarávanie na zhotoviteľa a rekonštrukcia vonkajšieho športového areálu ZŠ J. Alexyho, kde je spracovaná projektová dokumentácia a schválené finančné prostriedky v rozpočte mesta. V tomto roku by mala byť spracovaná a schválená „Koncepcia rozvoja školstva v meste Zvolen na obdobie 10 rokov“ a na väčšine škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zvolen prebehnú výberové konania na miesta riaditeľov, ktorým končí funkčné obdobie.

S akými pocitmi odchádzate a čo by ste chceli ešte odkázať na záver?

Teší ma, že v rámci kontroly kvality vzdelávania zo strany štátnej školskej inšpekcie v školách  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zvolen sme hodnotení na veľmi dobrej úrovni a v anketách spokojnosti občanov so službami samosprávy je vzdelávanie a školstvo hodnotené v meste pozitívne. Touto cestou sa chcem poďakovať za spoluprácu a pomoc všetkým riaditeľom škôl a školských zariadení, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, kolegyniam z odboru školstva, ale aj ostatným kolegom a kolegyniam na MsÚ vo Zvolene, primátorke Ing. Lenke Balkovičovej, exprimátorovi Ing. Miroslavovi Kuseinovi a poslancom mesta Zvolen. Verím, že aj v ďalších rokoch sa bude školstvo a vzdelávanie vo Zvolene skvalitňovať a modernizovať k spokojnosti rodičov a žiakov.

-eh-


 
 


Úvodná stránka