Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

Zručnosti pre inkluzívne vzdelávanie v KONEKT-eVytlačiť
 

Začleňovanie mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením do vzdelávania v bežných školách prináša so sebou rad výziev pre rozvoj zručností pedagógov a členov odborných tímov. V poradenskom centre pre mladých KONEKT o týchto témach hovorili odborníci aj učitelia.

Pedagógovia druhého stupňa základných škôl a stredných škôl sa v rámci projektu Záruky pre mladých, realizovanom v regióne Zvolen a okolie zapájajú do vzdelávacieho programu, prostredníctvom ktorého majú možnosť spoznať podrobnejšie potreby jednotlivých cieľových skupín pri ich príprave na povolanie a  profesijnú dráhu. Špecifiká mladých ľudí s poruchami učenia, ADHD, Aspergerovým syndrómom a ďalšími odlišnosťami môžu pedagógovia spoznať oveľa detailnejšie a získané zručnosti zaradiť ihneď do praxe. Dôležitou súčasťou inkluzívneho prístupu je aj práca s triednym kolektívom, príprava individuálnych vzdelávacích programov, ale aj schopnosť komunikovať inkluzívnym spôsobom na vyučovaní a reagovať v možných problémových situáciách. Inklúzia je proces, pri ktorom každý jednotlivec dostáva možnosti maximálneho rozvoja svojich schopností a zručností, preto okrem poznania potrieb mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením je potrebné poznať podrobne typy osobnosti či štýly učenia mladých ľudí v každej triede. Zároveň je inklúzia aj výzvou pre osobnostný rast pedagógov, pre tímovú spoluprácu v rámci školy a otvorenosť novým podnetom a metódam práce. Nemenej dôležité je predchádzať syndrómu vyhorenia a venovať sa psychohygiene, či už formou supervízie, alebo aktívneho trávenia voľného času.  Vzdelávací program realizuje občianske združenie A Centrum pre neziskovú organizáciu EPIC, ktorá projekt realizuje v spolupráci s mestom Zvolen a mestom Turku vo Fínsku. „Je to pilotné vzdelávanie, v ktorom som zúročila viac ako 20 rokov skúseností v práci s ľuďmi s rôznymi typmi zdravotného znevýhodnenia ako psychologička, aj ako lektorka,“ uviedla Viera Hincová, garantka a lektorka vzdelávacieho programu. „Pedagógovia potrebujú podporu rovnako ako ich cieľová skupina. Bez podpory pre každú súčasť trojuholníka učiteľ – rodič – študent zostane moderné vzdelávanie a inklúzia iba prázdnym slovom. Verím, že náš program to dokáže zmeniť a prinesie pedagógom  zážitok, zmenu postojov a zručností, vďaka čomu sa aj ich práca stane zaujímavejšou, motivujúcejšou a efektívnejšou voči žiakom a študentom. “

Viera Hincová, o. z. Hans


 
 


Úvodná stránka