Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

ROZHOVOR: Architektka Mikušová: „Mojou úlohou bolo usporiadať a zatraktívniť priestor vnútrobloku.“Vytlačiť
 

Samotnú dokumentáciu k projektu rekonštrukcie vnútrobloku Hrnčiarska ul. - Bystrický rad - J. Kozáčeka pripravila architektka Ing. arch. Beáta Mikušová. V rozhovore vysvetľuje, z akých východísk vychádzala v projekte a na čo všetko sa môžu Zvolenčania tešiť.

S akými problémami sa ako občania a užívatelia stretávame v tomto priestore?

DSC05284_male.jpgV prvom rade sú to roky neudržiavané chodníky a spevnené plochy, križovanie pohybu chodcov, hlavne detí navštevujúcich základnú školu, cyklistov, mamičiek s kočíkmi a malými deťmi s trojkolkami bez systému, neupravené verejné priestranstvo na ulici Hrnčiarskej a uliciach Bystrický rad a J. Kozáčeka (za „Centrumom“ pri výškových bytových domoch). Veľmi negatívnym javom je vjazd áut rodičov voziacich svoje deti do základnej školy z Bystrického radu a ich „točenie sa“ pri škole.

Na čo ste sa v projekte zamerali?

Hlavným cieľom bolo oddeliť jednotlivé funkcie a súčasne ich pospájať tak, aby v spoločnom priestore vytvárali funkčné a estetické celky, ktoré sa vzájomne dopĺňajú. Napríklad vytvoriť systém v dopravnej obsluhe školy, vymedziť plochy pre pohyb peších a cyklistov tak, aby sa navzájom rešpektovali, vytvoriť plochy slúžiace deťom, tínedžerom aj dospelým

Veľká pozornosť sa venuje aj zeleni a zeleným prvkom. Môžeme očakávať nejakú invenciu?

Pri návrhu úprav zelene sa vychádzalo z dôslednej inventarizácie zelene a zachovania vzrastlej zelene v maximálnej možnej miere. Určitým zásahom sa nedalo vyhnúť s ohľadom na návrh umiestnenia polopodzemných kontajnerov a úpravu spevnených plôch. Navrhli sme revitalizáciu zelenej plochy pred základnou školu, v pešom koridore Hrnčiarskej ulice sú navrhnuté dažďové záhrady . Sú to ostrovčeky so špecificky vybratými druhmi rastlín, ktoré môžu zachytávať dažďovú vodu. Týmto spôsobom eliminujeme vypúšťanie dažďovej vody do kanalizácie a ponechávame ju v území s postupným vsakovaním a vyparovaním. Na Hrnčiarskej ulici pribudne aj niekoľko vertikálnych zelených stien. Je to jedinečný prvok z hľadiska dotvorenia funkčnej a estetickej kvality celého riešeného priestoru.

Tento priestor využívajú najmä deti zo školy a materskej školy. Čo máme pripravené pre nich?

ACCamera_14 staf.jpgSnažili sme sa im vytvoriť priestor, kde môžu stráviť chvíľu času pri ceste zo školy . Na Hrnčiarskej ulici pred základnou školu sme vymedzili priestor pre tieto deti . Sú tam navrhnuté žulové kvádre, ktoré môžu slúžiť ako lavičky, v dlažbe je vykreslená tzv. „škôlka“ na skákanie, priestor sme doplnili aj modernejším prvkom, tzv. „urban Island“ – je to lavička z častí  nerovnakej výšky. Veľký ostrov na sedenie, vyššia časť k položeniu laptopu, najvyššia ako operadlo. Unikátny tvar založený na jednoduchej geometrii niekoľkých oválnych prvkov a troch úrovní vodorovných plôch prináša nový pohľad na sedacie prvky vo verejnom priestore. Moduly môžu stáť samostatne alebo spoločne v  hravom súostroví. Celé je to doplnené vzrastlými stromami, pitnou fontánkou, jednoduchými lavičkami, stojanmi na bicykle – prosto prvkami mestského interiéru.

Druhými najčastejšími užívateľmi sú obyvatelia okolitých bytoviek a okoloidúci. Akú infraštruktúru poskytneme im?

V rámci projektu sa na ulici Bystrický rad zrealizuje nový chodník, verejné osvetlenie, upravia sa plochy zelene, pri tenisovom ihrisku sa zrealizuje oddychová zóna pre deti s určitými hracími prvkami a workoutová zóna pre veľké deti a dospelých. K tomu celému sme navrhli altánok so sedením pre tých, ktorí dávajú pozor na deti alebo si len tak jednoducho chcú spolu posedieť. Pôvodne sme na ul. Bystrický rad riešili aj parkovanie a dopravnú obsluhu. Niektorí obyvatelia si neželali tieto úpravy, takže po dohode zástupcov mesta s obyvateľmi bola časť projektu vybudovania parkovísk a cesty z projektu vypustená.

Na ul. J. Kozáčeka sme riešili ihriská len pre malé deti, čo vyplynulo z priestorových podmienok a požiadaviek obyvateľov týchto bytových domov.

Vznikne množstvo stojísk polopodzemných kontajnerov. Aká je hlavná výhoda týchto prvkov?

V prvom rade poriadok a čistota a zabránenie „prehrabávaniu sa“ v kontajneroch. No a, samozrejme, väčšia kapacita, čo znižuje náročnosť odvozu odpadu. Celé to vedie k zvýšeniu hygienickej a estetickej kvality prostredia.

Môžeme hovoriť o tom, že vznikne nové priechodné centrum mesta?

ACCamera vsadene1a.jpgNepomenovala by som to jednoznačne ako nové priechodné centrum. Dve časti projektu – ulice Bystrický rad a Kozáčeka plnia skôr funkciu vnútroblokovú a majú slúžiť obyvateľom priľahlých bytových domov. To samozrejme nevylučuje, že zahrať sa s deťmi alebo si zacvičiť môžu prísť aj obyvatelia iných častí mesta. Ulica Hrnčiarska má iné postavenie. Táto ulica bola a je hlavné pešie prepojenie centra mesta – Námestia SNP so železničnou stanicou a s pokračovaním do východnej časti mesta. Vždy to bol a bude výrazný peší ťah. Mojou úlohou v rámci projektu bolo zatraktívniť tento peší ťah, usporiadať ho a dať mu vyššiu pridanú hodnotu. Aby každý človek, ktorý tadiaľ bude prechádzať pešo, na bicykli, alebo bude čakať svoje deti či vnúčatá pred školu, sa tam naozaj cítil bezpečne a príjemne ako v modernom meste. Veď vieme, že aj prostredie vychováva.

-eh-


 
 


Úvodná stránka