Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prehľad správ

Žiadať o dotácie môžete do konca septembraVytlačiť
 

Chcete získať podporu pre svoj projekt alebo aktivity? Aj tento rok si môžete podať žiadosť o dotácie.

Ako predkladať žiadosti:

  • na predpísanom formulári, ktorý nájdete na stránkach mesta v sekcii dotácie,
  • v dvoch vyhotoveniach,
  • s priloženými všetkými povinnými prílohami,
  • na adresu mestského úradu, alebo osobne na podateľni.

Žiadateľ nesmie  zabudnúť ani na doklad, ktorý ho oprávňuje konať za klub, resp. za združenie (doklad preukazujúci oprávnenie osoby konať za žiadateľa), doložiť kópiu výpisu z príslušného registra, v ktorom je zaregistrovaný (napr. výpis zo živnostenského registra, výpis z obchodného registra, výpis z registra neziskových organizácií, výpis z registra občianskych združení).  Ak žiadateľom nie je obchodná spoločnosť ani fyzická osoba, právnická osoba je povinná predložiť doklad o spôsobe založenia právnickej osoby a ustanovení štatutárnych orgánov do funkcie (zaregistrovaná zriaďovateľská listina, stanovy, zápisnica z členskej schôdze a pod.).

03_Dotácie.jpg

Špecifické sú aj podmienky žiadateľov z oblasti práce s mládežou

Ak ide o oblasť športu a mládeže, žiadateľ uvedie príslušnú kategóriu činnosti, na ktorú má byť dotácia určená podľa špecifických kritérií uvedených v nariadení, ak ide o pridelenie dotácie pre kategóriu činnosti „športová príprava a reprezentácia“, žiadateľ doloží zoznam personálneho obsadenia trénerov s príslušnou trénerskou kvalifikáciou v danom športe v závislosti od počtu registrovaných športovcov. Aktívni členovia – športovci v kategórii mládež do 18 rokov s trvalým pobytom na území mesta Zvolen musia byť registrovaní v informačnom systéme športu.

Každá žiadosť sa predkladá dvakrát na adresu mestského úradu, resp. osobne do podateľne. Rozhodujúci je dátum podania žiadosti.

Mesto rozdeľuje dotácie v zmysle VZN č. 179 v objeme spolu 629 200 eur. Žiadateľom môže byť právnická osoba s pôsobením v meste Zvolen, vyvíjajúca verejne prospešnú činnosť, v prípade balíka dotácií primátorky mesta (objem finančných prostriedkov je 10 780 eur) a žiadateľom môže byť výnimočne aj fyzická osoba. Dotáciu je možné poskytnúť len do výšky 70 % z celkových nákladov predloženého projektu. O rozdelení dotácií rozhoduje mestské zastupiteľstvo na odporúčania komisií začiatkom roku 2020.

Presné informácie o systéme žiadania a prideľovania dotácií nájdete na internetovej stránke v sekcii Dotácie ( VZN č. 179) alebo vám na odbore rozvoja poradí Denisa Záchenská, tel. kontakt 53 032 08, email.: dzachenska@zvolen.sk, ktorá agendu dotácií na úrade koordinuje.


 
 


Úvodná stránka