Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Projekty

Projekty v roku 2019

Rozšírenie kamerového systému - Balkán

Modernizácia učební základných škôl vo Zvolene

Hasičská zbrojnica

Prevencia kriminality u detí a mládeže - vzdelávaie rovesníkov 2018

 

Projekty v roku 2018

Mestské včely

Rekonštrukcia vnútrobloku ulíc Hrnčiarska, Bystrický rad a Kozačeka

Rekonštrukcia predstaničných priestorov ŽSTvo Zvolene

 

Projekty v roku 2017

Rozšírenie kamerového systému - sledovanie problematických oblastí

Zníženie energetickej náročnosti budov: Materská škola Hrnčiarska a Materská škola Fullu vo Zvolene

Pamiatková obnova a výskum Pustého hradu vo Zvolene v roku 2017

Záruky pre mladých

 

 

Projekty v roku 2016

Pamiatková obnova a výskum Pustého hradu vo Zvolene v roku 2016

 

Projekty v roku 2015

Kniha „Zvolen 1918 – 1989 v príbehoch a spomienkach obyvateľov II.“

Pokračovanie v obnove kráľovskej rezidencie na Pustom hrade vo Zvolene

Obnova objektu Starej radnice na Nám. SNP 21/31, Zvolen

Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen

Sústredenie rovesníkov zamerané na prevenciu kriminality

 

Projekty v roku 2014

Vzdelávanie detí a mládeže z rómskych komunít

Pustý hrad v roku 2014

 

Projekty v roku 2013

Pustý hrad v roku 2013

Rekonštrukcia Starej radnice

Modernizácia kamerového systému MsP Zvolen

Monografia mesta Zvolen

 

Projekty v roku 2012

Zlepšujeme život Zvolenčanom

Pustý hrad

Projekty v roku 2011

Pustý hrad

Rekonštrukcia MŠ Centrum

Projekty v roku 2010

Rekonštrukcia ZŠ J. Alexyho

Rekonštrukcia ZŠ M. Rázusa
 


 

Pamiatková obnova a výskum Pustého hradu vo Zvolene v roku 2016Vytlačiť
 

Pamiatková obnova, archeologický výskum a letná škola archeológie na Pustom hrade vo Zvolene  v roku 2016 sa realizovala počas mesiacov jún - september za účasti 13 nezamestnaných a viac ako 100 študentov zo strednej Európy.

Viedol ich PhDr. Ján Beljak, PhD. Už 8. výskumnú sezónu realizoval výskum na Pustom hrade Archeologický ústav SAV v spolupráci s Katedrou archeológie UKF v Nitre.

 

Pôvodný Zvolenský hrad bol sídlom županov Zvolenskej župy, ktorá v 13. a 14. stor. patrila medzi najrozsiahlejšie na území dnešného Slovenska. Kráľovská obytná veža Dolného Pustého hradu je významnou pamiatkou nadregionálneho významu nakoľko bola rezidenciou kráľov Uhorska predovšetkým v 13. storočí. Samotný Pustý hrad radí rozloha 4,7 ha medzi najrozsiahlejšie na Slovensku, veža na Dolnom hrade je jedna z najväčších a najvýznamnejších stredovekých rezidenčných stavieb v Strednej Európe (pôdorys 20 × 20 metrov) a hradná cisterna na Hornom hrade je najväčšia známa stredoveká zásobáreň vody na území Slovenska (pôdorys 7 × 7 metrov a hĺbka 10 metrov).

 

Archeologický výskum v sezóne 2016 priniesol nové poznatky o vývoji Pustého hradu vo Zvolene v neskorej dobe kamennej, dobe bronzovej i vrcholného stredoveku. Realizovali sme ho sondážnou metódou na Hornom aj Dolnom hrade. Na Dolnom hrade prevládali nálezy z neskorej doby kamennej, ale zistili sme aj dôležité fakty doplňujúce jeho vývoj v stredoveku.

Na Hornom hrade bolo objavených 113 mincí, ktoré boli zväčša falzifikáty z obdobia prelomu 13. a 14. storočia, ale našli sme aj zaujímavé šperky a militária z tohto obdobia. Výskumom sme tiež riešili otázku stavebného vývoja a samostatnej fortifikácie najstarších veží na Hornom hrade. Objavili sme početnú kolekciu nálezov z doby bronzovej vrátane kostry dieťaťa pri hlinenej podlahe z tohto obdobia a spresnili sme vedomosti o existencii pravekého valu na Hornom hrade.

 

Fotografie a informácie z obnovy a výskumu boli priebežne zverejňované na internete:

http://pustyhrad.com/vyskum_rok2016.php

 

V roku 2016 boli záchranné sanačné práce zamerané na hlavnú vstupnú bránu Dolného hraduna hradnú cisternu Horného hradu.  

S podporou programu Obnovme si svoj dom MK SR sa v roku 2016 uskutočnila stavebná sanácia hlavnej vstupnej brány (vrátane portálu) a priľahlej časti západnej línii opevnenia Dolného hradu podľa projektu Ing. Vladimíra Kohúta.

Počas sezóny sme tiež vyčistili areál Dolného hradu a priestor pri bráne spojovacieho múru od náletovej vegetácie.

 

Na Hornom hrade sme pracovali na sanácii západnej prístavby paláca (vybraný nevhodný zásyp koruny múrov, preškárovanie a vyplnenie kavérn, premurovanie a presypanie koruny murív) západná prístavba paláca na Hornom hradebola prestrešná hradná cisterna na Hornom hrade – čo ju konečne ochráni pred poškodzovaním mrazom (vymŕzaním zrážkovej vody) v zimných mesiacoch. V septembri sme kompletne vyčistili od náletovej vegetácie svah pod východnou hradbou Dolného hradu. Rovnako sme vyčistili svah pod severnou líniou opevnenia Dolného hradu a všetky vyčistené priestory zatrávnili.

 

PhDr. Ján Beljak, PhD.     

                                           

Archeologický výskum a sanačné práce bolo možné uskutočniť aj vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR v rámci programu „Obnovme si svoj dom“

 

 

 

 

V mesiacoch jún – september 2016 sa na prácach na Pustom hrade podieľali aj 13 uchádzači o zamestnanie v rámci národného projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“.

   

 

 

Viac informácií o archeologickom výskume na Pustom hrade nájdete na www.pustyhrad.com


 
 


Úvodná stránka