Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Projekty

Zlepšujeme život ZvolenčanomVytlačiť
 

 

Mesto Zvolen úspešne ukončilo ďalší veľký projekt z aktivít realizovaných v meste za podpory štrukturálnych fondov Európskej únie. Projekt sa realizoval v období júla 2011 až augusta 2012. Bol rozdelený do troch častí:

- Obnova a prezentácia priestoru pri Kostole sv. Alžbety na Námestí SNP,
- Rekonštrukcia Tehelnej ulice,
- Rekonštrukcia Parku Alexandra Domana vo Zvolene.

 

Projekt bol podporený nenávratným finančným príspevkom (NFP) z Regionálneho operačného programu, Prioritná os 4, Opatrenie 4.1 – Regenerácia sídel. Celkové náklady stavby boli vo výške takmer 1,1 mil. EUR, z toho NFP predstavoval vyše 820 tis. EUR.

 

V rámci projektu bolo realizované:


a) Na Námestí SNP sa rekonštruovalo verejné priestranstvo okolo Kostola sv. Alžbety. Cieľom rekonštrukcie je prezentácia stredovekých archeologických nálezov a Kostola sv. Alžbety. Obnovili sa nové pešie priestranstvá, zasadili nové zatrávnené plochy, komplexne sa vyriešili sadové úpravy okolo kostola, vybudovalo sa verejné osvetlenie. Priestor doplnili nové lavičky, koše a citylighty. Súčasťou rekonštrukcie bola aj rekonštrukcia časti Divadelnej ulice pozdĺž severnej strany Kostola sv. Alžbety s vytvorením parkovacích miest.

 

   Predtým                                                           Potom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Tehelná ulica nadväzuje na zrekonštruovanú Kozačekovu ulicu a časť Divadelnej ulice a predstavuje dôležité a frekventované pešie prepojenie Námestia SNP s areálom Nemocnice s poliklinikou. Cieľom rekonštrukcie bolo vytvorenie dostatočne veľkého architektonicky hodnotného verejného priestoru. Rekonštruovali sa chodníky, verejné osvetlenie, parkovacie miesta, vymenila sa dlažba, inštalovali sa nové prvky drobnej architektúry (palisády, koše, kvetináče), priestor bol komplexne sadovnícky upravený. Súčasťou novovytvoreného verejného priestranstva je aj pamätník Plačúca fontána. Priestor dostal pomenovanie Park zabudnutých susedov.

 

     Predtým                                                           Potom

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Domanov park predstavuje najväčšie ucelené zatrávnené územie v pamiatkovej zóne mesta Zvolen. Park je využívaný na oddychové a športové aktivity verejnosti. Realizované boli rozsiahle úpravy terénu, komplexná úprava a výsadba verejnej zelene, rekonštruovali sa chodníky, vystavali prístrešky pre smetné koše, inštaloval sa nový mobiliár - lavičky, koše. Rekonštruovalo sa verejné osvetlenie, postavili a kompletne boli vybavené 3 detské ihriská.

 

     Predtým                                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potom

Ihrisko

 

 

Mesto Zvolen realizáciou projektu Zlepšujeme život Zvolenčanom revitalizovalo a zhodnotilo verejné plochy v meste Zvolen, s cieľom poskytnúť verejnosti kvalitný, moderný priestor na oddych, kultúrne či spoločenské vyžitie.


 
 


Úvodná stránka