Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Projekty

Projekty v roku 2019

Rozšírenie kamerového systému - Balkán

Modernizácia učební základných škôl vo Zvolene

Hasičská zbrojnica

Prevencia kriminality u detí a mládeže - vzdelávaie rovesníkov 2018

 

Projekty v roku 2018

Mestské včely

Rekonštrukcia vnútrobloku ulíc Hrnčiarska, Bystrický rad a Kozačeka

Rekonštrukcia predstaničných priestorov ŽSTvo Zvolene

 

Projekty v roku 2017

Rozšírenie kamerového systému - sledovanie problematických oblastí

Zníženie energetickej náročnosti budov: Materská škola Hrnčiarska a Materská škola Fullu vo Zvolene

Pamiatková obnova a výskum Pustého hradu vo Zvolene v roku 2017

Záruky pre mladých

 

 

Projekty v roku 2016

Pamiatková obnova a výskum Pustého hradu vo Zvolene v roku 2016

 

Projekty v roku 2015

Kniha „Zvolen 1918 – 1989 v príbehoch a spomienkach obyvateľov II.“

Pokračovanie v obnove kráľovskej rezidencie na Pustom hrade vo Zvolene

Obnova objektu Starej radnice na Nám. SNP 21/31, Zvolen

Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen

Sústredenie rovesníkov zamerané na prevenciu kriminality

 

Projekty v roku 2014

Vzdelávanie detí a mládeže z rómskych komunít

Pustý hrad v roku 2014

 

Projekty v roku 2013

Pustý hrad v roku 2013

Rekonštrukcia Starej radnice

Modernizácia kamerového systému MsP Zvolen

Monografia mesta Zvolen

 

Projekty v roku 2012

Zlepšujeme život Zvolenčanom

Pustý hrad

Projekty v roku 2011

Pustý hrad

Rekonštrukcia MŠ Centrum

Projekty v roku 2010

Rekonštrukcia ZŠ J. Alexyho

Rekonštrukcia ZŠ M. Rázusa
 


 

Vzdelávanie detí a mládeže z MRK – formovanie ich budúcnostiVytlačiť
 

 

 

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

V novembri 2012 Mesto Zvolen začalo zaujímavý projekt s názvom „Vzdelávanie detí a mládeže z MRK – formovanie ich budúcnosti“. Projekt realizujeme v rámci Operačného programu Vzdelávanie a je finančne podporený Európskym sociálnym fondom prostredníctvom nenávratného finančného príspevku. 

 

Skladá z 5 hlavných aktivít:
1. Tútoring žiakov z MRK so zabezpečením mimoškolskej činnosti
2. Prevencia sociálno-patologických javov v školách
3. Príprava mladých lídrov
4. Komplexné vzdelávanie a práca s celými rómskymi rodinami
5. Odborná príprava pedagogických zamestnancov


Strategický cieľ projektu: Podporiť osobnostný rozvoj dieťaťa aj rodiča z MRK vhodnými vzdelávacími a osvetových aktivitami a prispieť tak k úspešnej integrácii MRK do majoritnej spoločnosti.   


Špecifické ciele projektu:
 

Implementovať do výchovno-vzdelávacieho procesu alternatívne formy vzdelávania  pre efektívnejšiu adaptabilitu  žiakov z MRK v školskom prostredí.
Prostredníctvom cieleného vzdelávania rómskych lídrov perspektívne formovať vedomie  komunity.
Rozvinúť a posilniť zručnosti a vedomosti rodičov detí z MRK.
Odbornou prípravou pedagógov podporiť rozšírenie zručností a vedomostí z oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov a následne zlepšiť integráciu detí z prostredia rómskych komunít.

 

 

1. Tútoring žiakov z MRK so zabezpečením mimoškolskej činnosti

 

Funkciou aktivity je zvýšenie adaptability žiakov z MRK v školskom prostredí formou tútoringu, ako aj ich príprava na vyučovanie, doučovanie a organizovanie voľnočasových aktivít.
Do tejto aktivity sa zapoja 4 základné školy vo Zvolene (ZŠ Jilemnického 1035/2, ZŠ M.  Rázusa 1672/3, ZŠ J. Alexyho 1941/1 a ZŠ Námestie mládeže 587/11), ktoré navštevujú žiaci z rómskych osád a kolónií. Na základe výberového konania budú obsadené pozície 8 tútorov, ktorí budú pôsobiť na týchto školách. Predpokladáme, že do tejto aktivity sa zapojí asi 70 žiakov z rómskych komunít.


Úlohou tútora je venovať sa deťom po skončení vyučovania. Bude ich doučovať v zmysle preberaného učiva podľa jednotlivých učebných osnov a zabezpečí pre žiakov voľnočasové ako aj vzdelávacie aktivity. Bude komunikovať s rodičmi (príp. zákonnými zástupcami) žiaka o procese výchovy a vzdelávania. Oboznamuje sa so zdravotným stavom žiaka a s jeho rodinným prostredím, dohliada na pravidelnú školskú dochádzku. Zároveň bude komunikovať s učiteľom a pomocným pedagogickým zamestnancom, ktorí budú pomáhať pri vytváraní učebných pomôcok, adaptácii žiakov z MRK na prostredie školy a prekonávaní bariér.

 

 

2. Prevencia sociálno-patologických javov v školách
 
Táto časť projektu v sebe zahŕňa skupinové prednášky a diskusie pre deti z rómskych komunít. Prednášky budú viesť napr. zamestnanci Mestskej polície, detskí lekári, pedagogicko - výchovní poradcovia, psychológovia a podobne. Budú zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov v rodine, v školách a prevenciu nagatívnych vplyvov z prostredia MRK. Deti budú diskutovať o témach ako sú problémy v rodine, priestupky v škole, záškoláctvo, delikvencia a toxikománia detí a kriminalita mládeže.

 

 

3. Príprava mladých lídrov

 

Cieľom tretej aktivity projektu je posilniť aktívny prístup obyvateľov z MRK pri riešení ich problémov.

Záujemcovia z rómskej komunity absolvujú vzdelávacie kurzy s 3 témami:
- tzv. poradensko - vzdelávací blok, ktorý bude zameraný okrem iného na sebapoznanie, zlepšenie sebaprezentácie a komunikácie,  identifikáciu vhodných povolaní a možností pracovného uplatnenia,
- sociálna práca s rómskou komunitou,
- sexuálne a reprodukčné zdravie.

 

Z absolventov vzdelávania sa vyberie 7 aktívnych ľudí, ktorí budú plniť funkciu lokálneho aktivistu. Lokálny aktivista zabezpečuje pomoc občanom rómskeho etnika pri riešení ich problémov v rôznych obastiach, napr. pri hľadaní si práce, zabezpečovaní základnej starostlivosti o deti (aktívna spolupráca s detskými lekármi). Zabezpečujú poradenstvo, príp. asistenciu pri získavaní návykov potrebných na riadne užívanie bytov a pri nadobúdaní zručností vedenia domácnosti. Komunikujú tiež s príslušnými úradmi, terénnymi pracovníkmi a spolupracujú so psychológom.

Ambíciou aktivity je, aby rómska komunita rozvíjala svoju vlastnú lokálnu sociálnu politiku a vytvárala tak lepšie predpoklady pre pomoc slabším sociálnym skupinám.

 

 

4. Komplexné vzdelávanie a práca s celými rómskymi rodinami
 

Obsahom štvrtej aktivity projektu je realizácia osvetovo-výchovných a výchovno-vzdelávacích programov pre dospelých Rómov. Tie budú orientované tak, aby výchova a primerané formy vzdelávania vytvorili predpoklady zmien hodnotového systému vo vnútri rómskych rodín, aby sa vzdelanosť stala akceptovanou hodnotou a zároveň predpokladom na úspešné riešenie vlastných problémov samotnými vzdelanými Rómami.
 

Aktivity sa zúčastní asi 40 Rómov. Vybraná skupina absolvuje nasledujúce vzdelávanie:
- Uplatnenie sa na trhu práce
- Právne minimum
- Starostlivosť o dieťa a rodinu
- Ekonomika rodiny
- Rodové stereotypy , ľudské práva žien, reprodukčné a sexuálne zdravie
- Základy práce s PC

Cieľom je, aby rozšírené vedomosti a zručnosti stimulovali príslušníkov z MRK k využívaniu príležitostí na ovplyvnenie svojej životnej úrovne a ich angažovanosť aj na veciach verejných.

 

 

5. Odborná príprava pedagogických zamestnancov

 

Funkciou aktivity je zabezpečiť kontinuálne a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí sa podieľajú na integrácii žiakov z rómskych komunít do vyučovacieho procesu.

Pedagogickí zamestnanci sa zúčastnia na školeniach:

Výchova a vzdelávanie k sociálnej spravodlivosti a jej využitie v práci učiteľov a ďalších pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení.
Rodovo citlivá výchova na školách pre pedagógov.
Vzdelávanie v mediácii pre školy.
Psychohygiena a copingové stratégie pre učiteľov žiakov z menej podnetného prostedia.
Alternatívne vzdelávacie postupy v edukácii detí z menej podnetného prostredia.

Cieľom vzdelávania je tiež vytváranie školskej kultúry spojenej s kultúrou miestneho spoločenstva, realizácia školských akceleračných výchovno-vzdelávacích programov, ako aj spracovanie alternatívnych učebných osnov a individualizácia prístupu k žiakom z MRK.

 

 

Stručné zhrnutie

Názov projektu:                     Vzdelávanie detí a mládeže z MRK – formovanie ich budúcnosti
Typ projektu:                               Dopytovo – orientovaný projekt
Dĺžka realizácie:                          11/2012 – 10/2014
Operačný program:                     OP Vzdelávanie
Prioritná os:                     3 Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdel.potrebami
Opatrenie:                               3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK
Kód výzvy:                                    OPV-2011/3.1/03-SORO
Oprávnené výdavky projektu:      159.029,97 €
Nenávratný finančný príspevok:   151.078,47 €


 
 


Úvodná stránka