Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Projekty

Projekty v roku 2019

Rozšírenie kamerového systému - Balkán

Modernizácia učební základných škôl vo Zvolene

Hasičská zbrojnica

Prevencia kriminality u detí a mládeže - vzdelávaie rovesníkov 2018

 

Projekty v roku 2018

Mestské včely

Rekonštrukcia vnútrobloku ulíc Hrnčiarska, Bystrický rad a Kozačeka

Rekonštrukcia predstaničných priestorov ŽSTvo Zvolene

 

Projekty v roku 2017

Rozšírenie kamerového systému - sledovanie problematických oblastí

Zníženie energetickej náročnosti budov: Materská škola Hrnčiarska a Materská škola Fullu vo Zvolene

Pamiatková obnova a výskum Pustého hradu vo Zvolene v roku 2017

Záruky pre mladých

 

 

Projekty v roku 2016

Pamiatková obnova a výskum Pustého hradu vo Zvolene v roku 2016

 

Projekty v roku 2015

Kniha „Zvolen 1918 – 1989 v príbehoch a spomienkach obyvateľov II.“

Pokračovanie v obnove kráľovskej rezidencie na Pustom hrade vo Zvolene

Obnova objektu Starej radnice na Nám. SNP 21/31, Zvolen

Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen

Sústredenie rovesníkov zamerané na prevenciu kriminality

 

Projekty v roku 2014

Vzdelávanie detí a mládeže z rómskych komunít

Pustý hrad v roku 2014

 

Projekty v roku 2013

Pustý hrad v roku 2013

Rekonštrukcia Starej radnice

Modernizácia kamerového systému MsP Zvolen

Monografia mesta Zvolen

 

Projekty v roku 2012

Zlepšujeme život Zvolenčanom

Pustý hrad

Projekty v roku 2011

Pustý hrad

Rekonštrukcia MŠ Centrum

Projekty v roku 2010

Rekonštrukcia ZŠ J. Alexyho

Rekonštrukcia ZŠ M. Rázusa
 


 

Monografia mesta ZvolenVytlačiť
 

 

Zámer projektu

Hlavným cieľom vzniku publikácie „Zvolen - monografia mesta“ je snaha sprístupniť širokej verejnosti komplexné informácie o Zvolene. Monografia bude zachytávať prírodné danosti územia, históriu mesta od praveku po rok 1989 a mesto v súčasnosti. Pôjde o populárno-náučnú publikáciu o meste a jeho obyvateľoch, ktorá bude graficky spracovaná atraktívnym a moderným spôsobom. Monografia bude slúžiť nielen ako rozsiahly zdroj informácií pre verejnosť, ale aj na reprezentatívne účely.

 

Spôsob spracovania


Objednávateľom publikácie je Mesto Zvolen, ktoré zabezpečuje financovanie, organizáciu a personálnu podporu celého projektu. Hlavným koordinátorom projektu je Ing. Adrián Fabricius (Mestský úrad Zvolen, Odbor rozvoja mesta, afabricius@zvolen.sk).

Na zabezpečenie úloh nevyhnutných pre prípravu a vydanie monografie bol primátorom vymenovaný 10-členný koordinačný tím. Odborným garantom projektu boli zostavovatelia a posudzovatelia troch hlavných kapitol. Jednotlivé časti monografie spracovali členovia autorského kolektívu.

Odborníci boli vybratí spomedzi pracovníkov univerzít, vedeckých ústavov Slovenskej akadémie vied, múzeí, archívov, ďalších vedeckých pracovísk a iných inštitúcií pôsobiacich v rámci Slovenskej republiky. Fotografovanie objektov a predmetov podľa požiadaviek  autorov realizovali dvaja fotografi. Spracované kapitoly posúdili oponenti. Dielo prešlo jazykovou úpravou a autorizáciou. Resumé bolo preložené do piatich cudzích jazykoch. Publikácia je po grafickom spracovaní pripravená do tlače.

 

Rok 2009

Mesto Zvolen začalo prípravu projektu v roku 2009. Dňa 12. 8. 2009 sa konalo úvodné stretnutie prípravného výboru k monografii mesta Zvolen, ktorý sa do konca roka 2009 zišiel celkovo štyri krát. Pracovníci odboru rozvoja mesta Mestského úradu vo Zvolene do konca roka 2009 spracovali zámer projektu, jeho harmonogram a rozpočet, štruktúru publikácie a autorský kolektív.

 

Rok 2010

 

Dňa 13. 1. 2010 Ing. Miroslav Kusein, primátor mesta Zvolen, schválil predložený zámer a menoval koordinačný tím. V prvom polroku 2010 Mesto podpísalo zmluvy s autormi textov, autormi fotografií a zostavovateľmi kapitol. Súčasťou zmlúv boli aj pokyny na úpravu rukopisu. Zostavovatelia kapitol zorganizovali úvodné stretnutia svojich autorských kolektívov. Autori začali s prácou na autorských textoch a fotografiách, zostavovatelia kapitol pravidelne komunikovali s autormi. Koordinačný tím sa v roku 2010 stretol šesť krát.

Mesto Zvolen zorganizovalo odborný seminár k príprave monografie „Zvolen – príroda, história a súčasnosť“, ktorý sa uskutočnil dňa 22. novembra 2010 od 13.00 do 16.30 v študovni Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene (KKĽŠ). Cieľom podujatia bolo realizovať spoločné stretnutie autorov všetkých troch autorských kolektívov, prezentovať priebežné výsledky prác a konzultovať prípadné nejasnosti.

 

Rok 2011


V roku 2011 sa koordinačný tím stretol štyri krát. Mesto Zvolen podpísalo dohody o vykonaní práce s posudzovateľmi kapitol. Autori pokračovali v práci na autorských textoch a fotografiách. Zostavovatelia kapitol pravidelne komunikovali s autormi s cieľom ukončiť práce na autorských textoch a fotografiách a sústrediť konečné príspevky od jednotlivých autorov (textový a obrazový materiál).

 

Rok 2012


V priebehu roka 2012 zostavovatelia skompletizovali autorské príspevky a zostavili kapitolu, ktorú následne posúdili oponenti. Zostavovatelia pripravili výsledný text kapitoly, odovzdali konečné dielo Mestu Zvolen a vypracovali podklady na vyplatenie honorárov autorom. Mesto zabezpečilo spracovanie doplňujúcich častí (príhovor primátora, úvod ku kapitolám, resumé v slovenskom a piatich cudzích jazykoch, obsah a tiráž), jazykovú korektúru a autorizáciu celej publikácie.

Mesto Zvolen realizovalo v auguste 2012 súťaž návrhov na grafické spracovanie monografie, víťazom sa stala firma Space In, s. r. o., Bratislava.

Na spracovaní publikácie monografie sa podieľalo 52 autorov pod vedením 3 zostavovateľov. Fotografie dodali viacerí fotografi, inštitúcie a súkromné archívy. Autorské podklady posúdilo 8 oponentov. Na jazykovej úprave sa podieľali 2 jazykové korektorky. Resumé bolo preložené do 5 cudzích jazykov (anglický, nemecký, ruský, poľské a maďarský jazyk).

                                                               

Rok 2013  

 

Mesto Zvolen vydalo novú monografiu v roku 2013 pri príležitosti 770. výročia obnovenia mestských výsad. Stalo sa tak po dvadsiatich rokoch od vydania tej poslednej. Odvtedy sa zmenilo nielen mesto samotné, ale objavili sa aj nové poznatky o jeho vývoji.

Monografia mesta Zvolen 2013 sprístupňuje na 460 stranách širokej verejnosti komplexné informácie o Zvolene - zachytáva prírodné danosti územia, históriu mesta od praveku po rok 1989 a mesto v súčasnosti. Ide o populárno-náučnú publikáciu o meste a jeho obyvateľoch, ktorá je graficky spracovaná atraktívnym a moderným spôsobom.

 

Publikácia má reprezentatívny charakter, čomu zodpovedá aj obsahová štruktúra diela. Zostavovanie jednotlivých kapitol predstavovalo veľkú výzvu - dôkladne sme zvažovali výber tém a formu spracovania, boli sme limitovaní rozsahom diela, počas spracovania sme natrafili na nespracované či nedostupné údaje. Niektorí autori museli pristúpiť k užšiemu výberu informácií, v iných prípadoch údaje bolo potrebné údaje spracovať alebo začať so základným výskumom. Dielo tohto typu nemôže byť nikdy dokončené alebo ucelené. Preto aj monografia mesta Zvolen ponecháva priestor budúcim publikáciám, ktoré budú môcť nadviazať na nami začatú prácu.

 

Monografia mesta Zvolen 2013 - to je výsledok štvorročného úsilia takmer stovky ľudí. Na jej príprave sa podieľal 10-členný koordinačný tím menovaný primátorom mesta, kolektív 50 autorov textov pod vedením 3 zostavovateľov, 8 recenzenti, autori fotografií a obrazových materiálov, jazykoví korektori, prekladatelia... Odborníci boli vybraní spomedzi pracovníkov univerzít, vedeckých ústavov Slovenskej akadémie vied, múzeí, archívov, ďalších vedeckých pracovísk a iných inštitúcií pôsobiacich v rámci Slovenskej republiky.  

                                                                

O atraktívne grafické spracovanie a kvalitnú tlač sa postarali grafické štúdio SPACE  IN, s. r. o., Bratislava a tlačiareň Róbert Jurových - NIKARA, Krupina. Objednávateľom publikácie bolo Mesto Zvolen, ktoré zabezpečilo financovanie, organizáciu a personálnu podporu celého projektu. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 

Slávnostné uvedenie monografie do života sa uskutočnilo počas mestských osláv 770. výročia obnovenia mestských výsad dňa 31.5.2013 na Námestí SNP vo Zvolene. Ing. Vladimír Maňka, predseda BBSK a poslanec EP, pokrstil publikáciu zvolenskou zemou. Monografiu mesta Zvolen 2013 je možné zakúpiť v Informačnom centre mesta za 15,10 EUR/ks.

Koordinačný tím projektu Monografia mesta Zvolen 2013
- Hlavný koordinátor: Ing. Adrián Fabricius, Mestský úrad Zvolen, odbor rozvoja mesta
- Koordinátorka: Ing. Dagmar Weisová, Mestský úrad Zvolen, odbor rozvoja mesta
- Zostavovateľ kapitoly Príroda: doc. RNDr. Juraj Bebej, CSc., Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta

- Zostavovateľ kapitoly Dejiny: PhDr. Pavol Maliniak, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra histórie
- Zostavovateľka kapitoly Súčasnosť: PhDr. Silvia Čatayová, SNG Zvolen - zámok
- Fotograf: Pavel Albert, Mestský úrad Zvolen, odbor rozvoja mesta
- Fotograf: Mgr. Martin Mázor
- Členka: Mgr. Juliana Ištóková, Mestský úrad, odbor rozvoja mesta
- Členka: Mgr. Ľubica Miľanová, Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene
- Členka: Mgr. Tatiana Figurová, Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene

 

 

 

 

 


 
 


Úvodná stránka