Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Projekty

Projekty v roku 2019

Rozšírenie kamerového systému - Balkán

Modernizácia učební základných škôl vo Zvolene

Hasičská zbrojnica

Prevencia kriminality u detí a mládeže - vzdelávaie rovesníkov 2018

 

Projekty v roku 2018

Mestské včely

Rekonštrukcia vnútrobloku ulíc Hrnčiarska, Bystrický rad a Kozačeka

Rekonštrukcia predstaničných priestorov ŽSTvo Zvolene

 

Projekty v roku 2017

Rozšírenie kamerového systému - sledovanie problematických oblastí

Zníženie energetickej náročnosti budov: Materská škola Hrnčiarska a Materská škola Fullu vo Zvolene

Pamiatková obnova a výskum Pustého hradu vo Zvolene v roku 2017

Záruky pre mladých

 

 

Projekty v roku 2016

Pamiatková obnova a výskum Pustého hradu vo Zvolene v roku 2016

 

Projekty v roku 2015

Kniha „Zvolen 1918 – 1989 v príbehoch a spomienkach obyvateľov II.“

Pokračovanie v obnove kráľovskej rezidencie na Pustom hrade vo Zvolene

Obnova objektu Starej radnice na Nám. SNP 21/31, Zvolen

Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen

Sústredenie rovesníkov zamerané na prevenciu kriminality

 

Projekty v roku 2014

Vzdelávanie detí a mládeže z rómskych komunít

Pustý hrad v roku 2014

 

Projekty v roku 2013

Pustý hrad v roku 2013

Rekonštrukcia Starej radnice

Modernizácia kamerového systému MsP Zvolen

Monografia mesta Zvolen

 

Projekty v roku 2012

Zlepšujeme život Zvolenčanom

Pustý hrad

Projekty v roku 2011

Pustý hrad

Rekonštrukcia MŠ Centrum

Projekty v roku 2010

Rekonštrukcia ZŠ J. Alexyho

Rekonštrukcia ZŠ M. Rázusa
 


 

Pokračovanie v obnove kráľovskej rezidencie na Pustom hrade vo ZvoleneVytlačiť
 

V roku 2015 priniesla výskumná sezóna mimoriadne zaujímavé nálezy na  Pustom hrade vo Zvolene. Už siedmu výskumnú sezónu realizuje výskum na hrade Archeologický ústav SAV v spolupráci s Katedrou archeológie UKF v Nitre.

 

Pôvodný Zvolenský hrad bol sídlom županov Zvolenskej župy, ktorá v 13. a 14. stor. patrila medzi najrozsiahlejšie na území dnešného Slovenska. Kráľovská obytná veža Dolného Pustého hradu je významnou pamiatkou nadregionálneho významu nakoľko bola rezidenciou kráľov Uhorska predovšetkým v 13. storočí. Samotný Pustý hrad radí rozloha 4,7 ha medzi najrozsiahlejšie na Slovensku, kamenná veža na Dolnom hrade je jedna z najväčších a najvýznamnejších stredovekých rezidenčných stavieb v Strednej Európe (pôdorys 20 × 20 metrov) a hradná cisterna na Hornom hrade je najväčšia známa stredoveká zásobáreň vody na území Slovenska (pôdorys 7 × 7 metrov a hĺbka 10 metrov).

 

Práve hradná cisterna bola v roku 2015 kompletne doskúmaná. Okrem štandardných archeologických nálezov ako keramické fragmenty, zvieracie kosti, paroh, železné klince, ostroha, objavili sa aj strieborné denáre z druhej polovice 13. storočia a k mimoriadnym nálezom patrí aj kompletne zachovaný stredoveký meč tesák s kostenou rukoväťou zo 14. storočia. Vďaka vode sa tiež zachovali nálezy organického pôvodu. Z nich je potrebné spomenúť drevené tréningové meče, drevené vedierka, torzá predmetov z kože a textilu. Mimoriadne zaujímavé sú objavené zvyšky viac ako 700 ročných drevených konštrukcií, ktoré sú svedectvom remeselnej zručnosti majstrov v období stredoveku. Zároveň nám dovolili presne datovať výstavbu cisterny s unikátnym technickým riešením zvádzania dažďovej vody pomocou hlinených a kamenných potrubí a žľabov.

 

Na Dolnom hrade boli túto sezónu skúmané plochy pri západnej stene obytnej veže, hlavnej vstupnej bráne a popri severnej línii opevnenia. Okrem nálezov z obdobia vrcholného stredoveku sme objavili aj zvyšky kamenozemného valu, ktorý pravdepodobne pochádza z mladšej, resp. neskorej doby bronzovej. Val bol preskúmaný v sondách v priestore severnej línie opevnenia, ale aj pri západnej stene veže. Výskum na Dolnom hrade bol motivovaný sanáciou murív veže i opevnenia a odvedením dažďovej vody od ich základov.

 

Bola zrealizovaná tiež stavebná sanácia západnej steny veže a priľahlej časti západnej línie opevnenia na Dolnom Pustom hrade. V prvej etape sa vyčistila a sanovala interiérová časť veže a  potom ako sa vyčistila od deštrukcie muriva - aj jej exteriérová časť. Následne bola kompletne sanovaná koruna muriva západnej steny a severozápadné nárožie veže. Do otvorov po nosných trámoch stropu prvého podlažia boli na základe projektu a metodického usmernenia vložené nové trámy z dubového dreva (zo stromov z Dolného hradu). Na záver sa uskutočnila sanácia 7 metrov dlhého úseku západnej línie opevnenia Dolného hradu od jej kontaktu so severozápadným nárožím veže, a aplikovala sa tam inžiniersko-biologická ochrana koruny múru v podobe vegetačnej čiapky.

 

Na Hornom hrade sa uskutočnil komplexný archeologický výskum hradnej cisterny. Plochu cisterny tvorí pri tom takmer štvorec s rozmermi cca. 7 x 7 metrov. Okrem kompletného železného meča sme na dne cisterny našli aj pôvodnú drevenú konštrukciu, ktorá tvorila nejaký systém počas funkcie cisterny, a tiež železný meč, drevené meče, drevené vedierka, kožu, textil, mince a celé džbány zo 14. storočia a ďalšie. Výskum hradnej cisterny na Hornom Pustom hrade bol jedným z technicky najnáročnejších na Slovensku. Hĺbka cisterny dosahovala pred výskumom osem metrov a po sezóne 2015 - 10,2 metra. Z dna cisterny bolo potrebné neustále odčerpávať vodu.  Mimoriadne náročné bolo tiež vyberanie veľkých kamenných článkov a drevených trámov zo skúmaného priestoru cisterny na úroveň nádvoria, t.j. do výšky 10 metrov. Po výskume bolo kompletne odkryté a preskúmané dno cisterny prekryté geotextíliou a 30 cm hrubou vrstvou ochrannou vrstvou preosiatej zeminy. Výskum bol nevyhnutný pre dokončenie sanácie cisterny.

 

PhDr. Ján Beljak, PhD.     

                                           

Archeologický výskum a sanačné práce bolo možné uskutočniť aj vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR v rámci programu „Obnovme si svoj dom“

 

 

 

 

 

V mesiacoch jún – september 2015 sa na prácach na Pustom hrade podieľali aj 10 uchádzači o zamestnanie (1 odborný pracovník, 9 pomocných pracovníkov) v rámci národného projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva 3“.

 

 

 

 

 

 

 

Viac informácií o archeologickom výskume na Pustom hrade nájdete na www.pustyhrad.com

 


 
 


Úvodná stránka