Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Referát informatiky

kontakty

Ing. Peter Šuchaň - vedúci , 045 5 303 252, peter.suchan@zvolen.sk

Peter Blaho - 045 5 303 252, peter.blaho@zvolen.sk

Mgr.Tatiana Žlnková - 045 5 303 205, tatiana.zlnkova@zvolen.sk


 

činnosť referátu

Referát informatiky patrí do úseku prednostu.

Referát informatiky plní najmä tieto úlohy:
a) vypracúva a napĺňa stratégie získavania, spracúvania, využívania, archivácie, prezentácie a poskytovania informácií prostredníctvom výpočtovej techniky v organizačných útvaroch a organizačných zariadeniach mesta Zvolen,

b) získava digitálne dáta z existujúcich zdrojov (MsÚ, správcovské organizácie, štátna správa, spolupracujúce organizácie, dodávatelia ...),

c) vykonáva a zabezpečuje
- budovanie a fungovanie všetkých zložiek informačného systému mesta (hardware, software, siete, dáta ...), ako i ostatného software (kancelársky SW a ostatné dáta v digitálnej forme – zbierky zákonov, elektronické slovníky a pod.),
- servis a prevádzku hardware a software pre organizačné útvary a organizačné zariadenia mesta Zvolen,
- digitalizáciu dát, konverziu dát, zálohovanie dát (tvorba digitálnych dátových archívov) a analýzu dát,
- antivírové opatrenia a plní ďalšie úlohy v oblasti informačnej bezpečnosti,
- výmenu spotrebného materiálu a náhradných dielov k výpočtovej technike,
- nákup nového hardware, software a ostatných informačných technológií,
- správu koncových uzlov internetu a komunikačnej siete,
- elektronickú komunikáciu MsÚ s okolím,
- školenia a poradenstvo pre všetky organizačné útvary a organizačné zariadenia mesta Zvolen,

d) spracováva prezentácie mesta a jeho organizačných útvarov prostredníctvom intranetu a internetu,

e) poskytuje dáta v rôznej forme (digitálne, analógové) rôznym klientom na základe platných právnych a interných predpisov,

f) pripravuje návrhy na všeobecne záväzné nariadenia v riadenej oblasti.

Pokyny "Ako požiadať o výpis z Digitálnej technickej mapy mesta Zvolen?":
Žiadosť o informácie z digitálnej mapy mesta Zvolen môžete podať aj ústne. V žiadosti čo možno najpresnejšie špecifikujte o aké územie ide a aké údaje žiadate.

Podávané informácie:
- polohopis
- výškopis
- inžinierske siete (za siete vždy zodpovedá ich správca)

Informácie môžete získať aj mailom, po zaplatení stanoveného poplatku na účet mesta. Výška poplatku je určená podľa Cenového výmeru.
 


 


Úvodná stránka