Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Slobodný prístup k informáciám

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má každá právnická osoba alebo fyzická osoba (občan Slovenskej republiky, cudzinec, osoby bez štátnej príslušnosti) právo na prístup k informáciám, ktoré má Mesto Zvolen k dispozícii a ktoré je povinné sprístupňovať a zverejňovať.
Žiadateľ nemusí preukazovať žiadny dôvod alebo záujem, prečo informáciu potrebuje.

Nesprístupňujú sa informácie týkajúce sa štátneho tajomstva, informácie týkajúce sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby, služobného tajomstva, informácie odovzdané bez právnej povinnosti, bankového tajomstva, informácie o rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní, daňového tajomstva, informácií chránených ako duševné vlastníctvo, obchodného tajomstva, informácie zverejňované povinnou osobou na základe osobitného zákona, informácie o mieste výskytu chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín ak hrozí ich neprípustné rušenie, poškodzovanie alebo ničenie.

Žiadosť o sprístupnenie je možné podať:
1. písomnou formou

  • na adresu: Mestský úrad Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
  • v podateľni Mestského úradu Zvolen
  • na e-mail: informacie@zvolen.sk
  • prípadne na e-mail príslušných zamestnancov

2. osobne - podľa obsahu podania na príslušných odborných útvaroch Mestského úradu Zvolen v stránkové dni

Pondelok od 8.00 do 11.00 h od 11.30 do 15.30 h
Streda od 8.00 do 11.00 h od 11.30 do 16.30 h
Piatok od 8.00 do 11.00 h od 11.30 do 15.00 h

3. telefonicky - s predvoľbou 045 / 53 03 + klapka zamestnanca

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

1. Informácie je možné získať aj oboznámením sa na úradných tabuliach umiestnených pred budovou Mestského úradu vo Zvolene na Námestí slobody 22, prípadne na internetovej stránke mesta: www.zvolen.sk .

2. Žiadosti vybavuje právne oddelenie, prípadne priamo príslušný zamestnanec a to do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti.

3. Informácie sa žiadateľovi podávajú v akejkoľvej vhodnej žiadateľom požadovanej forme – odpisom, kópiou, elektronicky, poštou, telefonicky, faxom

4. Informácie sa poskytujú bezplatne s výnimkou úhrady za materiálové náklady spojené so zhotovením kópie, obstaraním nosiča, prípadne s odoslaním údajov.

Ako podať opravný prostriedok ?

Proti rozhodnutiu Mestského úradu vo Zvolene o odmietnutí požadovanej informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.
Z odvolania musí byť zrejmé: kto ho podáva, ktorej veci sa týka, čo sa navrhuje.

Odvolanie sa podáva písomne na Mesto Zvolen a rozhoduje o ňom primátor mesta. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať súdom.
 


 
Smernica_o vybavovaní infožiadostí.pdf(659.7 kB)Smernica o sprístupňovaní informácií Mestom Zvolen
Sadzobník úhrad nákladov spojených so sprístupnením informácií.PDF(61.7 kB)Sadzobník úhrad nákladov spojených so sprístupnením informácií
ziadost_spristupnenie_informacii.rtf(45.9 kB)Žiadosť o sprístupnenie informácií


Úvodná stránka