Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Symboly mesta

Erb mesta ZvolenZákon č. 369/1990 o obecnom zriadení priznal mestám na Slovensku právo používať pri výkone samosprávy mestskú pečať, mestský erb, mestské insígnie a mestskú zástavu. Podmienky používania symbolov Mesta Zvolen stanovuje všeobecné záväzné nariedenie č. 75 o používaní a ochrane mestských symbolov. Symboly Mesta Zvolen sú: mestský znak (erb), vlajka mesta, pečať mesta a farby mesta. Symboly primátora Mesta Zvolen sú: štandarda primátora mesta, mestské insígnie.


Mestský erb 

Mestský erb tvorí v červenom polokrúhlom, tzv. neskorogotickom štíte, strieborný dvojitý tlapovitý procesiový kríž. Erb korení v staršom erbe uhorských panovníkov, v neskoršom teritoriálnom symbole Horného Uhorska - Slovenska. Klin v päte kríža slúžil na zastoknutie do žrde, na ktorej sa nosil pri procesiách. Vlastný erb vznikol už v 13. storočí. Erb mesta Zvolen patrí medzi najstaršie na Slovensku, preto sa naňho vzťahuje výnimka, ktorá povoľuje najstarším slovenským mestám používať okrem polokrúhleho - neskorogotického štítu aj starší - trojuhlý - ranogotický štít. Erb Mesta Zvolen je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod zložkou – HR: Z – 2/91. Mestský erb sa vyobrazuje farebne. Ak to nie je možné alebo vhodné, možno od farebného vyobrazenia upustiť. Pri čiernobielom zobrazení sa červená farba nahrádza zvislými čiarami sústredenými vedľa seba v šedom odtieni a strieborná farba bielou.

Mestská vlajka

Mestská vlajka má pomer strán 2 : 3 a je ukončená lastovičím chvostom, siahajúcim do jednej tretiny jej dĺžky. Mestskú vlajku tvoria - tri pozdĺžne pruhy rovnakej šírky, usporiadané pod sebou, delené v prvej tretine, sfarbene začínajúc hore od žrde: červená - biela, biela - červená, červená - biela. Mestská vlajka sa môže používať aj ako mestská zástava.

 

 

Mestská pečať

Pečaťou územnej samosprávy sa rozumie pečatidlom zhotovený reliéfny obraz erbu územnej samosprávy alebo štátny znak obkolesený kruhopisom, označujúcim názov územnej samosprávy - t.j. Mesto Zvolen, prípadne aj s nápisom Slovenská republika. Funkciu pečate Mesta Zvolen v administratívnej praxi a najmä v úradnom styku plní úradná pečiatka Mesta Zvolen, ktorá je odvodená od mestskej pečate. Pečatidlo Mesta Zvolen je navrhnuté podľa mestského pečatidla z 13. storočia, vo vnútri ktorého je po obvode umiestnený kruhopis:
„+ S.CIVITATIS.D/E/.SOLIO.“

 

Insígnie mesta

Insígnie mesta pozostávajú zo striebornej reťaze spojenej upraveným mestským erbom, na ktorej je zavesený prívesok, znázorňujúci na lícnej strane kruhopis:

ZVOLEN + MCCXLIV + MESTO + MCMLXIX, v strede obsahujúci mestský erb a na rubovej strane reliéf z odovzdania erbu mesta kráľom Belom IV. s kruhopisom:

BELA IV + UDEĽUJE ZVOLENU ERB + MCCXLIV.


 


Úvodná stránka