Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Výber zamestnancov

Výber zamestnancov a kariéra u nás

Uvedomujeme si, že našim najdôležitejším kapitálom sú ľudia. Chceme, aby na Mestskom úrade pracovali motivovaní, šikovní, pracovití a talentovaní ľudia. Sme presvedčení, že takýchto ľudí, našich budúcich kolegov nájdeme jedine prostredníctvom zabezpečenia kvalitného  procesu náboru a výberu zamestnancov. Pri výbere a obsadzovaní voľných pracovných miest sa riadime Smernicou, ktorá zabezpečuje transparentnosť a spravodlivosť celého výberového procesu.  Dodržiavame nasledovné postupy:

 • zamestnancov vyhľadávame v aktuálnej databáze uchádzačov o zamestnanie na mestskom úrade, v databáze uchádzačov o zamestnanie, ktorú vedie Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene, uverejnením ponuky na webovom sídle mesta v sekcii „voľné pracovné miesta“, uverejnením inzerátu v miestnych novinách, nadregionálnej tlači a iných médiách, prostredníctvom internetových portálov zameraných na ponuku pracovných miest
 • výberové konania sa uskutočňujú na všetky pracovné miesta
 • schopnosti uchádzačov o obsadenie voľného pracovného miesta hodnotí výberová komisia
 • členov výberovej komisie menuje primátorka mesta Zvolen, ktorá zároveň menuje aj jej predsedu. Výberová komisia má najmenej troch členov, celkový počet členov výberovej komisie je nepárny
 • člen výberovej komisie nesmie byť uchádzačom, nesmie byť osobou blízkou k uchádzačovi, nesmie byť osobou v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k uchádzačovi. O týchto skutočnostiach predloží člen výberovej komisie čestné vyhlásenie
 • výberové konanie sa môže uskutočniť jednou z nasledovných foriem:
 1. písomnou formou (písomný test zameraný všeobecne na oblasť samosprávy a na odbornú problematiku súvisiacu s obsadzovaným voľným pracovným miestom),
 2. osobným pohovorom,
 3. písomnou formou a osobným pohovorom,
 4. jednou z častí výberového konania môže byť aj psychodiagnostika hodnotenia kompetencií  uchádzača, ktorú vykonáva odborník –psychológ.
 • konkrétnu formu výberového konania vždy uvedieme v oznámení o vyhlásení výberového konania.
 • výberová komisia zhodnotí výsledok výberového konania, vyhotoví zápisnicu a výsledok výberového konania zverejní výberová komisia tak, aby bol prístupný každému uchádzačovi a na web stránke mesta.

Adresa:

Mesto Zvolen
Mestský úrad
personálne oddelenie
Nám. slobody č. 22
960 01 Zvolen

e-mail: personalne@zvolen.sk
telefón: 045/5303 202
fax: 045/5335 992

 


 


Úvodná stránka