Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo je zákonodarným orgánom mestskej samosprávy. Je to zastupiteľský zbor obyvateľov mesta Zvolen, ktorý rozhoduje o dôležitých otázkach týkajúcich sa života mesta. Má 25 poslancov, ktorí sú volení obyvateľmi mesta v priamych voľbách na štvorročné obdobie. Poslanci sú volení z jednotlivých mestských častí proporčne v závislosti od počtu obyvateľov mestskej časti.

Mestské zastupiteľstvo rokuje raz za dva mesiace, zasadnutia zvoláva a vedie primátor. Rokovanie je zásadne verejné a koná sa v zasadačke mestského zastupiteľstva vo vestibule Mestského úradu. Na rokovaní môže verejne vystúpiť ktorýkoľvek obyvateľ Zvolena so svojím podnetom, návrhom alebo sťažnosťou. Mestské zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

Postavenie, kompetencie, povinnosti a práva poslancov ustanovuje zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Postavenie a štruktúru mestského zastupiteľstva rieši ďalej § 16 Štatútu mesta Zvolen.

Orgánmi mestského zastupiteľstva sú:
a) mestská rada ako iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán,
b) komisie mestského zastupiteľstva ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány,
c) výbory mestských častí, ktorých oprávnenia, povinnosti, vzťahy, štruktúru a ďalšie potrebné veci upravuje štatút mesta.

 

Rokovací poriadok MsZ

Plán práce MsZ

Zásady odmeňovania poslancov

 


 


Úvodná stránka